26 İyun 2019, Çərşənbə axşamı

 Kuçinskaya İrina Yakovlevna 

Anadan olduğu yer

Bakı

Təvəllüdü

29.05.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

 

5408.01

 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

 

Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının müasir landşaftlarının differensiasiya xüsusiyyətləri (KŞ indikasion-landşaft deşifrlənmə materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

57 məqalə və 1 monoqrafiya

 

30

 

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə dистансион зондлама материалларынын – космик шякиллярин ландшафт-индикасийа методу васитяси иля дешифрлянмяси цзря ихтисаслашмагла ландшафтларıн дифференсиасийа хцсусиййятляринin, онларын тябии-антропоэен амилляринin тясири иля дяйишилмяси ганунауйьунлугларыны тядгиг етмişdir. Онун мцряккяб ландшафт структурuна малик даьлыг яразилярин эеосистемляринин еколожи-ъоьрафи функсионал хцсусиййятлярини космик шякиллярин дешифрлянмя материаллары ясасында тядгиг етмяси вя онлары гиймятляндирмяси нятиъясиндя ялдя етдийи елми-методики цмумиляшдирмяляр диггятя лайигдир.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Conditionality of change of landscape-ecological situation of the northern slope of the South-Eastern Caucasus by exodynamic processes. Азярб. МЕА Хябярляри. Йер Елмляри, 2003, №4, с. 12-16.

2. Ландшафтно - экологическая  дифференциация горных геосистем. Баку, 2011.

 3. Динамика изменения ландшафтно - экологической обстановки на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). «Вопросы географии и геоэкологии», Алматы, №3, 2013, стр.50-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2 il – BDU və “Qərb” Universiteti

 

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid, 115,

AMEA akad. H.Ə. Əliyev ad.Coğrafiya  İnstitutu

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

+994 12 539 33 76

Mobil tel.

+994503653137

Ev tel.

-

Elektron poçtu

irgeo@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2019