1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.

2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2006-cı ildə həmin universitetin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2006-cı ildə AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunub və 2011-ci ildə “Sel təhlükəli ərazilərin relyefinin morfodinamiki gərginliyinin qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2011-ci ildən AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması” şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

2016-cı ildən AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun elmi katibi vəzifəsinə təyin edilib.

E-poçt:  [email protected]

İş telefonu: (+994 12) 539 33 21

Məqalələr (seçilmiş):

1.Экзодинамические напряженные поля Восточного Кавказа (в пределах Азербайджана) // Вопросы географии и геоэкологии, Алматы, апрель-июнь, 2008, с. 56-60

2.Эколого-геоморфологическая оценка селевой опасности южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Известия НАНА, серия наук о Земле, 2010, № 2, с. 42-48

3.Некоторые геоморфологические аспекты прогнозирования селевых процессов на южном склоне Большого Кавказа // Труды Азербайджанского Географического Общества, Баку, 2011, XVI том, с. 58-62

4.Анализ экзодинамической напряженности на южном склоне Большого Кавказа в связи с оценкой геоморфологического риска // Известия НАНА, серия наук о Земле, 2011, № 4, с. 62-69, (в соавторстве с Ализаде Э.К., Мамедов С.Г.)

5.İntellektual ekologiya. “Elm və təhsil”, Bakı, 2012, 583 səh. (həmmüəllif Ənvər Mete Həmidov)

6.Природные и антропогенные факторы в проявлении катастрофических процессов рельефообразования в Азербайджанской части Большого Кавказа // Геоэкологические и геоинформационные аспекты в исследовании природных условий и ресурсов науками о Земле. Мат-лы международной научно-практической конференции «VII Жандаревские чтения», 17-18 апреля 2013 г., Алмааты, с. 39-43, (в соавторстве с Ализаде Э.К., Тарихазер С.А., Алекперова С.О.)

7.Оценка геодинамической активности селевых явлений в горных геокомплексах (на примере Азербайджанской части Большого Кавказа) // Материалылы международной научно-практической конференции молодых ученых «Потенциал современной географии в решении проблем развития регионов», 3-5 октября 2013 г., Украина, с. 396-402, (в соавторстве с Тарихазер С.А., Алекперова С.О.)

8.Antropogenic activation of soil slips in Azerbaidzan part of Greater Caucasus // “Science and Education” materials of the IV international research and practice conference Vol. II, october 30-31, 2013, Munich, Germany, р. 38-44, (в соавторстве с Tarikhazer S.A., Alekperova S.O.)

9.Исследование оползневой опасности в пределах азербайджанской части Большого Кавказа с целью выявления экогеоморфологической обстановки // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 10, выпуск 1, 2014, Симферополь, с. 266-273, (в соавторстве с Ализаде Э.К., Тарихазер С.А.)

10.Modern methods of geomorphological mapping and their prospects // Proceedings of the Second Plenary Conference “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary». Baku: Nafta-Press, 2014, р. 90-92, (Mammadov S.Q.)