1

Layihənin adı: 

“Abşeron yarımadasındaki neftlə çirklənmiş landşaftların ekoqeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm” fondu.

İcraçı:   

E.K.Əlizadə

İcra müddəti:   

1 oktyabr 2012.

 

2

Layihənin adı: 

"Muğanlı kənd bələdiyyəsi və ona yaxın ərazilərdə sürüşmələrin əhalinin həyat fəaliyyətinin yaratdığı risk və təhlükənin qiymətləndirilməsi"

Qrand ayıran təşkilat:  

AR-nin Prezidenti yaninda Elmin Inkişafi Fondu,

İcraçı:   

İsmayilov M.C.

İcra müddəti:   

2012

 

3

Layihənin adı: 

«Abşeron yarımadasındakı neftlə çirklənmiş landşaftların ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları»

Qrand ayıran təşkilat:  

ARDNŞ-ın Elm Fondu

İcraçılar:   

c.e.d. E.K.Əlizadə (layihənin rəhbəri), c.ü.f.doktorları  Q.İ.Rüstəmov, M.İ.Yunusov, S.Y.Quliyeva, İ.Ya.Kuçinskaya, E.C.Kərimova və b.

İcra müddəti:   

2013

 

4

Layihənin adı: 

“The Quantitative Assessment of the Distribution of Solar and Wind Energies at the Territory of Azerbaijan on the Base of GIS”

Qrand ayıran təşkilat:  

UNESCO

İcraçı:   

 

İcra müddəti:   

2013-2014.

 

5

Layihənin adı: 

«Bakı şəhəri ərazisinin kartoqrafik rəqəmsal ekoloji-geomorfoloji modelinin tərtib olunması»

Qrand ayıran təşkilat:  

ARDNS-ın «Elm Fondu»

İcraçılar:   

AMEA müxb. üzvü., prof. E.K.Əlizadə, və c.ü.f.d.-ları S.Ə.Tarixazər, S.Q.Məmmədov, Z.Ə.Həmidova, S.O.Ələkbərova, E.C.Kərimova, S.Y.Quliyeva, İ.Y.Kuçinskaya, X.R.İsmətova.

İcra müddəti:   

24 ay (15 oktyabr 2014 - 15 oktyabr 2016)

 

6

Layihənin adı: 

«Cənubi Xəzər hövzəsinin qərb bortunun neftlərinin palinologiyası»

Qrand ayıran təşkilat:  

 ARDNŞ-nin «Elm Fondu»

İcraçılar:   

AMEA-nın Geologiya, Askarlar Kimyası və Coğrafiya İnstitutlarının bir qrup əməkdaşı, Coğrafiya institutundan «Paleocoğrafiya» şöbəsinin müdiri c.ü.e.d.Y.N.Tağıveya.

İcra müddəti:   

15 ay (bitmə tarixi 15.03.2016). 

7

 

Layihənin adı: 

«Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi avtomobil yolunda nəqliyyatın intensivliyinin biosferə təsir xüsusiyyətləri» 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçı:   

aqrar.e.ü.f.d. Ə.A.Əliyev (AMEA Coğrafiya İnstitutu)

İcra müddəti:   

2013

 

8

Layihənin adı: 

“Selli çay hövzələrinin landşaft planlaşdırılması məqsədilə landşaftgeomorfoloji modelləşdirilməsi (Kişçay-Dəmiraparançay hövzəsi timsalında)”.

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

c.ü.f.d. S.O.Ələkbərova, c.ü.f.d. S.Q.Məmmədov, c.ü.f.d. Z.Ə.Həmidova, k.e.i. L.A.İsmayılova

İcra müddəti:   

12 ay (05.01.2016-31.12.206)

 

9

Layihənin adı: 

Böyük Qafqada palçıq vulkanizminin inkişaf etdiyi ərazi geosistemlərinin struktur-morfogenetik xüsusiyyətlərinin distansion zondlama metodları ilə tədqiqi”. (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti).

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

AMEA müxb. üzvü., prof. E.K.Əlizadə, c.ü.f.d. M.C.İsmayılov, c.ü.f.d. E.Ş.Məmmədbəyov, c.ü.f.d. M.İ.Yunusov, c.ü.f.d. Q.İ.Rüstəmov, c.ü.f.d. E.C.Kərimova.

İcra müddəti:   

12 ay (2017-2018)

 

10

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizi ekosisteminin multidissiplinar tədqiqatları və modelləşdirilməsi” 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

Akademik R.M.Məmmədov (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Botanika İnstitutu, AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Aviasiya Akademiyası) Beynəlxalq layihə - Fransa (CNES, İRD).  

İcra müddəti:   

24 ay (2017-2019)

 

11

Layihənin adı: 

“Ümumtəhsil məktəblərində coğrafiya fənninin tədrisində coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) tətbiqi”  

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İcraçı:   

CİS mütəxəssisi, böyük laborant S.Ə.Vəlizadə, c.ü.e.d. Z.N.Eminov, c.ü.f.d. R.N.Kərimov

İcra müddəti:   

3 ay (22.09.2017-22.12.2017)

 

12

Layihənin adı: 

“Böyük Qafqaz (Azərbaycan) və Pirin (Bolqarıstan) dağlıq ərazilərinin müasir vəziyyəti və ətraf mühitin transformasiyası”

Qrand ayıran təşkilat:  

Layihənin maliyyələşdirilmə həcmi (manat) yoxdur.

İcraçı:   

: c.ü.f.d., dos. Kuçinskaya İ.Y.

İcra müddəti:   

24 ay (2018-2020)

 

13

Layihənin adı: 

“Şərqi Paratetisin Miosen çöküntülərinin gil mineralları və onların palaeoiqlimin və dəniz səviyyəsinin dəyişməsinin öyrənilməsində tətbiqi” 

Qrand ayıran təşkilat:  

Almaniya Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD)

İcraçı:   

elmi işçisi Elşən Abdullayev

İcra müddəti:   

2 ay 23 gün (19.06.2018 - 11.09.2018) 

 

14

Layihənin adı: 

“CİS texnologiyasından istifadə etməklə cəbhə zonasında yaşayan əhalinin vurulma təhlükəsi dərəcəsinin və onun sosial-iqtisadi vəziyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi” (AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, AMEA Coğrafiya İnstitutu)

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

r.e.d., prof. Bayramov A.A., tex.e.n., prof. Həşimov E.Q., c.ü.f.d. Cəfərova N.R.

İcra müddəti:   

12 ay (01.10.2018-01.10.2019)

 

15

Layihənin adı: 

“İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmiş torpaqlarda ekzodinamiki və torpaqdaxili proseslər, ekoloji baxımdan normallaşdırılma və bu torpaqların keyfiyyətcə idarə olunma modelləri (Ceyrançöl timsalında)” (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universiteti)

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçı:   

a.ü.f.d. İ.Ə.Quliyev

İcra müddəti:   

12 ay (01.10.2018-01.10.2019)

 

16

Layihənin adı: 

“Yeni geokimyəvi və mikropaleontoloji məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi”

Qrand ayıran təşkilat:  

SOCAR-ın “Elm Fondu”

İcraçı:   

c.ü.e.d. Tağıyeva Yelena Nikolayevna (Coğrafiya İnstitutu).

İcra müddəti:   

01.09.2019-01.09.2021

 

17

Layihənin adı: 

“Mənim Metodum” 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Gənclər Fondu

İcraçı:   

kiçik elmi işçi Nofəl Ərtunov,

İcra müddəti:   

1 ay (18.11.2019 - 17.12.2019)  

 

18

Layihənin adı: 

“Böyük Qafqaz (Azərbaycan) və Pirin (Bolqarıstan) dağlıq ərazilərinin müasir vəziyyəti və ətraf mühitin transformasiyası”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

İcraçı:   

c.ü.f.d., dos. Kuçinskaya İ.Y.

İcra müddəti:   

24 ay (2018-2020)

 

19

Layihənin adı: 

“Roma və Bakı metropol regionlarında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin məsafədən zondlama məlumatları və CİS əsasında tədqiqi

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

İcraçılar:   

c.ü.f.d., dos. İsmayılov Mirnuh və c.ü.f.d. Amanova Şahnaz.

İcra müddəti:   

2020-2021

 

 

20

Layihənin adı: 

“Yeni geokimyəvi və mikropaleontoloji məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

İcraçı:   

c.ü.e.d. Tağıyeva Yelena Nikolayevna

İcra müddəti:   

01.09.2019-01.09.2021

 

22

Layihənin adı: 

“CİS texnologiyasından istifadə etməklə cəbhə zonasında yaşayan əhalinin vurulma təhlükəsi dərəcəsinin və onun sosial-iqtisadi vəziyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondun

İcraçı:   

Layihənin rəhbəri: c.ü.f.d., dos. İmrani Zaur Tahir oğlu

İcraçılar: f-r.e.d., prof. Bayramov A.A., tex.e.n., prof. Həşimov E.Q., c.ü.f.d. Cəfərova N.R

İcra müddəti:   

01.10.2018 – 01.04.2020

 

23

Layihənin adı: 

“Pressure & ımpact analysıs of the transıtıonal and coastal water bodıes ın the Kura Rıver delta ıncludıng the eastern part of the Kura-Aras Rıver basın ın Azerbaıjan” 

Qrand ayıran təşkilat:  

Avropa İttifaqı

İcraçı:   

c.e.d. Səfərov S.H., c.ü.f.d. Səfərov E.S.

İcra müddəti:   

2019-2020

 

24

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyası və sahillərində iqlim dəyişmələrinin ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin intensivliyinə və təkrarlanmasına təsirinin tədqiqi”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçı:   

Layihənin rəhbəri: c.e.d. Səfərov S.H.

İcraçılar: akademik Məmmədov R.M., c.ü.f.d. Səfərov E.S., Əmrahov E.Ə., İsmayılova N., Atakişiyev R.

İcra müddəti:   

2020-2021

 

25

Layihənin adı: 

“Telişli ekomiqrant icmasında bazar rəqabətli gəlir mənbələrinin formalaşması üçün kənd təsərrüfatı təşəbbüsləri”

Qrand ayıran təşkilat:  

Avropa Birliyinin “Regional və kənd yerlərinin inkişafına dəstək” Proqramı

İcraçı:   

c.ü.f.d. R.N.Kərimov (Coğrafiya İnstitutu)

İcra müddəti:   

2017-2020

 

 

26

Layihənin adı: 

“Miqrant agentliyi üçün tarix və arxivlərin əlaqələndirilməsi: Avropa və Aralıq dənizi regionu boyu qarışıq rəvayətlər” (“Interconnecting histories and archives for migrant agency: entangled narratives across Europe and the Mediterranean region”)

Qrand ayıran təşkilat:  

Avropa Komissiyası

İcraçı:   

akademik Ramiz Məmmədov, c.ü.f.d. Rövşən Kərimov, c.ü.f.d. Natəvan Cəfərova, c.ü.f.d. Rövşən Abbasov (Xəzər Universiteti).

İcra müddəti:   

01.01.2021–31.12.2024.

 

 

27

Layihənin adı: 

“Roma və Bakı metropol regionlarında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin məsafədən zondlama məlumatları və CİS əsasında tədqiqi”

Qrand ayıran təşkilat:  

AMEA və İtaliya Milli Tədqiqat Şurası

İcraçı:   

c.ü.f.d., dos. İsmayılov Mirnuh və c.ü.f.d. Amanova Şahnaz.

İcra müddəti:   

2020-2021

 

28

Layihənin adı: 

“Yeni geokimyəvi və mikropaleontoloji məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi”

Qrand ayıran təşkilat:  

SOCAR-ın “Elm Fondu”

İcraçı:   

c.ü.e.d. Tağıyeva Yelena Nikolayevna (Coğrafiya İnstitutu).

İcra müddəti:   

01.09.2019-01.09.2021

 

29

Layihənin adı: 

"Dağlıq Bölgələrin Davamlı İnkişafı üçün Qafqaz Şəbəkəsi" layihəsi və "Cənubi Qafqazda İqlimə Uyğunlaşma Potensialının Gücləndirilməsi" proqramı çərçivəsində aparılan qrant layihəsi

Qrand ayıran təşkilat:  

Cenevrə Universiteti

İcraçı:   

Emil Cəbrayılov  (Coğrafiya İnstitutu), professor M.Leuchner (Almaniyanın Aachen Universiteti),  və Dr. M.Tsitsagi (Tbilisi Dövlət Universiteti)

İcra müddəti:   

2021-2022-ci illər

 

30

Layihənin adı: 

İsveçrənin Cenevrə Universitetinin iqlim dəyişmələri və iqlim təsirləri şöbəsində Post-Doc səviyyəsində təcrübə keçmək məqsədilə ezam

Qrand ayıran təşkilat:  

İsveçrə Konfederasiyası Müvəffəqiyyət təqaüd proqramı

İcraçı:   

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Səfərov Elnur

İcra müddəti:   

01.09.2021 – 31.08.2022

 

31

Layihənin adı: 

Xızı və Qobustan rayonları ərazisində külək turbinlərinin qurulması ilə əlaqədar hidroloji şəraitin qiymətləndirilməsi (Hydrological study of the plot areas of Azerbaijan Wind Farms).

Qrand ayıran təşkilat:  

ARPA Consulting

İcraçılar:   

E.S.Səfərov, E.Məmmədov,  V.Rüstəmov, S.Səfərov, Ə.Məmmədov, S.Səfərov (Cİ), Ə.Məmmədov.

İcra müddəti:   

Mart 2021-May 2021.

 

32

Layihənin adı: 

Padarçöl ərazisində yerüstü və yeraltı su potensialının qiymətləndirilməsi və modelləşdirilməsi.

 

Qrand ayıran təşkilat:  

AgroDairy LTD Azerbaijan

İcraçı:   

E.S.Səfərov, E.Məmmədov, F.İmanov, Ə.Məmmədov.

İcra müddəti:   

Noyabr 2020-May 2021

 

33

Layihənin adı: 

Dayanıqlı İnkişaf üçün BMT-nin Okean Elmi Onilliyinin bir hissəsini təşkil edən YUNESKO-nun təsdiq layihəsi (UNESCO endorsement project forming part of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Global project)

 

Qrand ayıran təşkilat:  

The Caspian Digital Twin, within Inter-Governmental Oceanographic Commission.

İcraçılar:   

E.S.Səfərov, Səid Səfərov

İcra müddəti:   

2022-2027-ci illər

 

34

Layihənin adı: 

Xəzər dənizinə transsərhəd axınından çay sahilindəki plastikin təmizlənməsi, Norveç-Azərbaycan birgə layihəsi (Cleaning Riverine Plastic from a Trans-Boundary Inflow to the Caspian, Norway-Azerbaijan joint project).

Qrand ayıran təşkilat:  

Norveç Pərakəndə Satıcısının Ətraf Mühit Fondunun qlobal miqyasda plastiklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi proqramı

İcraçılar:   

E.S.Səfərov, S.Səfərov, N.Cəfərova və başqaları.

İcra müddəti:   

01.03.2021-30.09.2022

 

Akademik  R.Məmmədovun iştirak etdiyi qrant layihələri:

Layihənin adı 

Şirkət 

İcra tarixi 

Vəzifəsi 

1.

“Xəzər dənizinin kompleks hidrometeoroloji atlasının yaradılması“

SOCAR “Elm Fondu”

2013-2014

İcraçı

2.

Xəzər dənizinin ətraf mühiti və sənayesi və informasiya xidməti

Aİ, ÇP-7

2009-2010

Qrup rəhbəri

3.

İqlim dəyişmələri və Xəzər dənizi ekosistemi: model tədqiqatları

CRDF /ANSF Birgə qrqnt proqramı

2008 -2009

Direktor

4.

Aerosmik şəkillərin (Landcat TM) emalı  əsasında dəniz səthinin məsafədən  deteksiya olunması

Lukoyl

2008

Direktor

5.

Cənubi Qafqazda Landşaft planlaşdırılması

Berlin  texniki universiteti, BfN

2007-2008

Birgə direktor

6.

Value added satellite altimetry for coastal regions (ALTICORE)

INTAS, EU

2007 -2008

Qrup rəhbəri

7.

Yer ətrafı müşahidələrdən istifadə etməklə neft çirklənmələrinin monitorinqi: multi-sensor, multi-platforma yanaşması  (MOPED)

INTAS, Aİ

2007 -2008

Qrup rəhbəri

8.

Ekoloji biliklərin artırılması və ekoloji təhsil mərkəzinin yaradılması

Qafqaz Regional Ekoloji Mərkəzi

2006

Direktor

9.

Xəzər dənizi ekosisteminin fəhlərarası analizi (MACE)

NATO Elm sülh naminə proqramı

2005 -2008

Dikector

10.

Xəzər dənizi səviyyəsinin altimetr ilə tədqiqi

ECO/NET, Fransa

2005-206

Direktor

11.

The design of the Caspian basin observing system to form the basis for environmental forecasting.

NATO CCMS Programme

2003-2004

Birgə direktor

12.

AÇG və Şah Deniz yataqları ərazisində  neft və qazkondensatının qəza dağılmalarının modelləşdirilməsi

Bp/ARDNŞ

2003

Direktor

13.

Xəzər dənizində Naxçıvan yatağı rayonunda neft dağılmalarının müxtəlif hidrometeoroloji şəraitdə yaılmasının proqnozlaşdırılması

EXON

2002

Direktor

14.

Azərbaycan Respublikası ərazisində iqlim dəyişmələri haqqında ilk hesabat

GEF/UNDP, UNFCCC, BONN

2002

Müqavləçi

15.

Xəzər elmi şəbəkəsinin yaradılması

Aİ, ÇP-7

2001

Qrup rəhbəri

16.

Müxtəlif hidrometeorolji şəraitdə  çirklənmələrin sərhədlərarası

CRDF Birgə qrant proqramı

2000-2001

Birgə direktor

17.

Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxmasının sahil zonasında səhralaşma prosesinə təsirinin tədqiqi

XEP,  TACIS

2001

Direktor

18.

NATO ezamiyyət qrantı – Rozental adına dəniz və atmosfer məktəbi

NATO Elm sülh naminə proqram

1999

Müqavləçi

19.

Azərbaycanda iqlim dəyişmələri

Dünya Bankı, Azərbaycan hidrometeorologiya komitəsi

1999

Müqavləçi

20.

Bakı buxtasının təmizlənməsi

IWACO, Niderland

1998

Müqavləçi

21.

Xəzər Ekoloji proqramı

UNDP, TASIC, Dünya Bankı

1998

Müqavləçi

22.

Xəzər sərhədlərarası diaqnostik analiz

GEF-UNDP,

1998

Müqavləçi

23.

Xəzər dənizinin sahil zonasında axınların monitorinqi

BP, Amoco

1998

Direktor

 24.

Azərbaycan Respublikasının ətraf mühit üzrə fəaliyyət planı

World Bank, State Committee of Ecology Azerbaijan

1998

Əsas tədqiqtçı

25.

İqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizi regionunda nəticələri

UNEP

1995

Əsas tədqiqtçı

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022