Naxçıvan ekspedisiyası 2016-07-07 14:00:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin əməkdaşları, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktorları  – a.e.i., dosent Müseyib Yunusov, b.e.i. Elina Kərimova və a.e.i., dosent İrina Kuçinskaya iyulun 1-dən 3-dək Naxçıvan Muxtar Respublikasında ezamiyyətdə olmuşlar.

 "Biogeokimyəvi rayonlaşdırma və Azərbaycan əhalisinin sağlamlığının regional proqnozlaşdırılması" layihəsi əsasında baş tutan ekspedisiya AMEA-nın multidistiplinar elmi-tədqiqat proqramları çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu layihə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında ekogeokimyəvi landşaft şəraitinin yerli əhalinin sağlamlığına təsirinin, ayrı-ayrı landşaft tiplərində makro- və mikro elementlərin və onların konsentrasiyasının  miqrasiya qanunauyğunluğunun öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Layihə çərçivəsində artıq Böyük və Kiçik Qafqaza, Kür-Araz ovalığı və Lənkəran-Talış zonasına ekspedisiyalar həyata keçirilmiş və ətraflı məlumatlar  əldə edilmişdir.

Ekspedisiya zamanı Naxçıvanın landşaft-geokimyəvi, ekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə laboratoriya şəraitində spektral təhlil aparmaq üçün,  ümumilikdə,  65 torpaq, bitki, su və süxur nümunələri  götürülmüşdür.  Muxtar respublika ərazisində landşaft komponentləri üçün xarakterik olan və öz geokimyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənən  20 sahə ayrılmışdır.  Əhalinin məskunlaşdığı və ətraf məntəqələrdə ekolandşaft mühitin tədqiqinə xüsusi diqqət verilmışdır.

NDU-nun Goğrafiya kafedrasının dosenti, c.ü.f.d. Nazim Bababəyli ekspedisiya zamanı tədqiqat işlərinin aparılmasında yaxından köməklik göstərmişdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021