Torpaqların hidrofiziki xassələrinə həsr edilmiş yeni kitab nəşr edilib 2021-12-24 17:24:00 / YENİ NƏŞRLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, coğrafiya elmləri doktoru Çingiz Gülalıyevin “Azərbaycan torpaqlarının istilik-elektrik, hidrofiziki xassələri və onların praktiki əhəmiyyəti” adlı kitabı nəşr edilib.

AMEA-nın sabiq həqiqi üzvü Ramiz Məmmədovun elmi redaktoru olan monoqrafiya müəllifin çoxillik apardığı tədqiqat nəticələrinin ümumiləşdirilməsi əsasında yazılıb.

Əsər Azərbaycanın əsas torpaq tiplərində temperaturkeçirmə, istilikkeçirmə, istilik tutumu, istilikmənimsəmə, elektrikkeçiriciliyi, elektrik müqaviməti, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik itki bucağı tangensinin torpağın sıxlığından, nəmlənmə faizindən, temperaturundan, fiziki, kimyəvi tərkibdən, torpaq profilinin dərinliyindən, elektrik sahəsinin tezliyindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluqlarının kompleks şəkildə öyrənilməsinə həsr olunub.

Müəllif ümid edir ki, bu kitab, torpağın nəmlik və temperaturunu qeyd edən çoxparametrli nəmlik-istilik ölçən cihazın təkminləşdirilməsində, müxtəlif meliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsində, torpaq nəmliyinin, istiliyinin, elektrik xassələrinin öyrənilməsində ali məktəb tələbələri, doktorantlar, torpaqşünaslar, aqrofıziklər, ümumiyyətlə bu sahə ilə maraqlananlar üçü faydalı mənbə ola bilər.