Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Şamaxı rayonu Məlikçobanı kəndi

Təvəllüdü:

13 Dekabr 1954-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

S.M.Kirov ad. Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti (Hazırkı Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi:

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi:

Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri:

- ixtisasın adı:

- mövzunun adı:

 

 

06.01.03

Torpaqşünaslıq

Torpaqların elektrik - istilik xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri:

- ixtisasın adı:

- mövzunun adı:

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

 

Azərbaycanın əsas torpaq tiplərinin istilik-elektrik  və hidrofiziki xassələrinin dəyişmə qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120 (yüz iyirmi )

 

52 (Əlli iki)

 

9 (doqquz)

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq Azərbaycanın əsas torpaq tiplərinin kompleks şəkildə istilik, elektrik və hidrofiziki xassələrin torpağın fizik-kimyəvi tərkibindən  asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Поздняков А.И. Гюлалыев Ч.Г. Электрофизические свойства некоторых почв. Москва-Баку, Adiloğlu, 2004, 240 s.

2.Gərayzadə A.P.,GülalıyevÇ.G. Torpaqların istilik-fiziki xassələri. Bakı, Adiloğlu,  2006, 204 s.

3.Гринин В.П., Ефимов Ю.С., Краснобабцев В.И., Салманов И., Гюлалыев Ч.Г. Кооперативные наблюдения звезды типа Т Тельца DI Цефей. Доклад АН СССР, тoм. 21, № 3, 1980,  с. 247-273.

4.Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Гюлалыев Ч.Г.Зависимостьдиэлектрической проницаемости почвы от влажности. Доклады ВАСХНИЛ. М., 1986, 7, с.39-41.

5.Троицкий Н.Б., Герайзаде А.П. Гюлалыев Ч.Г. О зависимости между электро- и теплофизическими характеристиками почв. Академия Наук СССР, Почвоведение, М., № 3, 1987, с. 43-48.

6.Gulalliyev Ch.G., Troitsky N.B., Gerayzade A.P. On correlation between electric and heat soil characteristics. Soviet Soil Science, 1987, vol. 3, pp. 71-76.

7.Гюлалыев Ч.Г. Взаимоотношение теплофизических параметров с удельной поверхностью почв // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Биологических наук, 1987, № 4, с. 25-32 .

8.Гюлалыев Ч.Г., Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Зависимость диэлектрических  параметров почвы от температуры. Доклады ВАСХНИЛ,  М., 1988, №2, с. 9-11.

9.Gulalliyev Ch.G., Gerayzade A.P., Troitsky N.B. Functional estimation of Electro-heat-physical parameters of the seilin aspect of multi-parametrical moisture measuring // 15th World congress of soil science. 20-26 august 1998, Le Corum Convention Center, Paris, p. 28.

10.Gulalliyev Ch.G. Delcometrik methods and his application in soil hidrophyisical investigations // Proceedings of international symposium on desertification. 12-17 June 2000, p. 238-242, Konya, Turkey.

11.Gulalliyev Ch.G. To an estimation of a specific surface soil on the date electro- and term physical of definitions // International conference on sustainable land use and management “Sharing Experiences for sustainable use of Natural resources”. 10-13 June 2002, p. 361-366, Canakkale, Turkey.

12.Гюлалыев Ч.Г. К оценке удельной поверхности почв на основании электро-и теплофизических характеристик  // 90 год почвознание в Болгарии Научно-Списание, Институт по Почвознанию «Н. Пушкарев», XXXVII, 31-3, 113-116, София, 2002, с. 113-116.

13.Hüseynov  S.M, Güləhmədov A.X., Muxtarov T.A., Gülalıyev Ç.GKənd təsərrüfatında tətbiq olunan pestisidlər. Bakı, Nafta-Press,  2002, 48 s.

14.Gulalliyev Ch.G. About an estimation salinity of soil by electro-physical methods // The 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August 2002, Bangkok, Thailand.

15.Gulalliyev Ç.G. Pirqulu stasionarı və ona yaxın ərazilərdə ekoloji şərait və torpağın hidrofiziki funksiyası // Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, IX cild, Bakı, 2004. s. 386-392.

16.Gulalliyev Ç.G. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə torpağın temperaturkeçirmə xassəsi // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, X  cild, II  hissə, Bakı, 2005. s. 55-60.

17.Gülalıyev Ç.G. Çürüntülü karbonatlı-dağ meşə torpaqların istilik rejiminin modelləşdirilməsi // Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XI cild, Bakı, 2007, s.76-80.

18.Gülalıyev Ç.G. Azərbaycanın bir neçə torpaq tipinin temperaturkeçirmə  xassəsi.AMEA Məruzələr, LXIV cild, № 5,  2008, s. 68-76.

19.Гюлалыев Ч.Г. Определение температуропроводности  почв с различной влажностью по данным экспериментальных  измерений // Журнал  “Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета”,  № 5 май  (67), Барнаул, 2010 с. 31 -35.

20.Гюлалыев Ч.Г. Зависимость удельной электропроводимости почвы от температуры // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные наукиЮжный Федеральный Университет. Ростов-на-Дону  2010. № 4, с. 43-45.

21.Гюлалыев Ч.Г. Диэлектрические  свойства почв // Proceedings International conference «100 years Bulgarian soil science» 16-20 May 2011, Sofia.  Part one. c.141-145.

22.Гюлалыев Ч.Г. Функциональные связи между электро- и теплофизическими характеристиками почвы // Международная конференция по тенденции развития агрофизики в условиях изменяющегося климата (к 80-летию Агрофизического НИИ)  // Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2012. с. 234-238.

23.Гюлалыев Ч.Г. Применение теплофизических   методов в почвенных исследованиях // Материалы Юбилейной Международной научной конференции “Проблемы природопользования: итоги и перспективы ” (к 80-летию Института природопользования НАН Беларуси) 21–23 ноября 2012 года, г. Минск.

24. Гюлалыев Ч.Г., Козлова А.А. Удельное электрическое сопротивление целинных и освоенных почв юга Иркутской области. “Живые и биокосные системы»”Электронное периодическое издание“Живые и биокосные системы»”Электронное периодическое издание Выпуск № 6, 2014. URL: http:www.jbks.ru/archive/issue-6/article-9  (ISSN 2308-9709) Выпуск № 6, 2014

25.Гюлалыев Ч.Г., Козлова А.А. Халбаев В.Л и др. Физико-химические свойства и удельное электрическое сопротивление некоторых типов почв Южного Предбайкалья и Приольхонья. Ejournal. European Geographical Studies, DOI:10.13187/egs.2014.3.108 Journal is indexed by: CrossRef,  EBSCOhost Electronic Jornals ServiceElectronic scientific library,Open Academic Journals Index. WWW:http://ejournal9.com/journals_n/1414441999.pdf.   2014, Vol.(3), No 3, pp. 108-115    İSSN: 2312-0029

26.Гюлалыев Ч.Г. Гидротермический режим перегнойно - карбонатных горных-лесных почв под дубняками. Сб. “Научные основы устойчивого управления лесами”. 2014 г. Москва. http://forest.akadem.ru/News/20141104_01/Forest_management_2014_proceedings.pdf  с. 165-166.  ISBN 978-5-9905012-3-2.

27.Поздняков А.И., Козлова А. А., Поздняков Л. А., Гюлалыев Ч.Г. Электросопротивление некоторых типов почв Южного Предбайкалья и Приольхонья. В сбор. Мелиорация и водное хозяйство XXI века: проблемы и перспективы развития. издания Тв-ГУ г. Тверь 2014, том 2, с. 118-126, ISBN 978-5-7609-0954-1.

28.Гюлалыев Ч.Г., Козлова А. А.,Гюлалыев Е.Ч. Пространственная изменчивость свойства почв. V съезда Белорусского общества почвоведов и агрохимиков “Воспроизводство плодородия  почв и их охрана в условиях современного земледелия” часть 1, Минск, “ИВЦ Минфина”  2015 С.   71-75. ISBN 978-985-7133-18-5 (ч. 1).

29.Кочарли С.А., Герайзаде А.П., Манафова А.М., Гюлалыев Ч.Г. Тепловой баланс хлопково-люцернового севооборота. Журнал.. “Аграрная наука”. (Agrarian science) 2015. № 6. С. 15-18. Москва- РИНЦ (ISSN 0869-8155) (ISSN 0869-8155) http://www.vetpress.ru/upload/iblock/714/71494c6b2b3e38b26d75dfcd015b8c1b.pdf.

30.Герайзаде А.П., Мазиров А.М, Гюлалыев Ч.Г.   Кочарли С.А. Калориметрическое определение энергии  накопленной в растительном биоценозе. Журнал "Агрофизика" 2015. № 3 Sankt-Peterburq. С. 31- 36. ISSN 2222-0666. http://www.agrophys.ru/Agrophysica-content-3-2015

31.Гюлалыев Ч.Г.   Влияние влажности  и удельной поверхности на температуропроводность почв. журнал  “Вестник Алтайского государственного аграрного университета”,  № 8    (130), 2015 с. 71 -75. Барнаул. (ISSN 1996-4277) http://www.asau.ru/files/vestnik/2015/8/071-075.pdf.

32.Кудряшова С.Я., Чичулин А.В., Гюлалыев Ч.Г. и др. Исследование пространственной организации почвенного покрова Алтае-Саянского региона с использованием количествкнных показателей температурного режима почв. Международный Журнал прикладных и фундаментальных  исследований № 12, 2015,Часть 3,  ISSN 1996-3955  Москва-2015. с.474-479 http://www.rae.ru/upfs/pdf/2015/12-3/7959.pdf

33.Герайзаде А.П., Maмедов Н.A., Гюлалыев Ч.Г. Обоснование расчета водопотребления с использованием  энергетического баланса фитоценоза. Ж.Таврийском наковом виснике. Xerson-2016.

34.Гюлалыев Ч.Г. Гюлалыев Ч.Г. О связи между почвенной влагой и удельной электропроводимостью почв. Сб. Актуальные проблемы природообустройств, кадастра и землепользования:  Часть II. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. с. 35- 39.

35.Вашукевич Н. В.,Гюлалыев Ч.Г., Куклина С. Л. Диагностика почв зоны экологического мониторинга озера Байкал с использованием электрофизического метода. Ж. Аграрный вестник Урала № 02 (156), 2017. с.14-19

http://avu.usaca.ru/ru/issues/105/articles/2333/pdf.

36.Гюлалыев Ч.Г. Связь между электропроводимостью и засоленностью почв. Актуальные  проблемы  почвоведения,экологии  и  земледелия. Сб. докл.ов  межд-ной научно-прак-кой  конф-ии  Курского  отде-ния МОО "Общество почвоведов имени В.В. Докучаева". – Курск: ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2017. c. 119-122. ISBN 978-5-9909546-4-9.

37.Гюлалыев Ч.Г., Чичулин А.В.,Герайзаде А.П. Характер взаимосвязей между почвами и гидротермическим и условиями почвообразования. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 98 - Херсон: Грінь Д.С., 2017.с. 134-142. ISSN 2226-0099

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti

2. Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyəti

3.  V.V. Dokucayev adına Rusiya  Torpaqşünaslıq Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA ak. H.Ə.Əliyev adına  Coğrafiya İnstitutu,  Biocoğrafi stasionar 

Ünvan: AZ1043  Bakı ş., H.Cavid pr.31

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 50) 388-37-15

Ev tel.:

(+994 12) 346-60-85

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]