Ələkbərova Samirə Oqtay qızı

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

20.05.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24

 “Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya”

“Azərbaycan Respublikasının təsərrüfatına sel hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

32

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikası ərazisində sel təhlükəliliyinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi ayrı-ayrı inzibati rayonlar daxilində hövzə təhlili prinsipinə əsasən aparılmışdır. İlk dəfə olaraq, aerokosmik şəkillərin (AKŞ) deşifrlənməsi, statistik rəqəmlərin müqayisəli təhlili, xəritələşdirmə və digər metodlar ilə respublikanın selli çay hövzələrində sellərin təsərrüfata təsiri öyrənilmiş, çöl tədqiqatları əsasında məskunlaşma areallarında sel təhlükəsi müəyyənləşdirilmişdir. İlk dəfə olaraq, Dövlət Proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq sellərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqində tətbiq olunmuş, sosial sığortanın təsərrüfat sahələrinin və əhalinin sel hadisəsindən mühafizə edilməsindəki rolu və perspektivliyi araşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Динамика усиления селеопасности в горных регионах и их воздействие на природно-хозяйственную систему (на примере Азербайджанской части Большого Кавказа) / Вестник Вороженского Государственного Университета, 2014

2. Антропогенная активизацая опользневых процессов в азербайджанской части Большого Кавказа /  IV Меж. Конфиренция «Наука» образование Германия, 2013 г., с. 111-117

3. Природные и антропогенные факторы в проявлении катастрофических процессов рельефообразования в азербайджанской части Большого Кавказа / Материалы Международный Науч.-практ. Конференции «УП Жандаевские чтения». Алматы, 2013, с. 39-43

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Gənc Alimlər Şurasının sədri

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы, Бакы ш., Щ. Ъавид пр-ти, 115

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti tel.

- 539-33-76

Mobil tel.

- 050 625 01 88

Ev tel.

- 489 04 26

Elektron poçtu

alakbarovasamira@hotmail.com            

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021