Məmmədbəyov Elxan Şərif oğlu 

Anadan olduğu yer

Sabirabad rayonu, Yolçubəyli kəndi

 

Təvəllüdü

25 oktyabr  1959

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU (C.M.Kirov  adına ADU)

 

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi rütbəsi

dosent

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.01. 

 Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kiçik Qafqazın cənub- şərq yamacı landşaftlarının antropogen dinamikası (aerokosmik materialların tətbiqi ilə)

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

50-dən çox

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.Kiçik Qafqazın cənub –şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen təsirlər nəticəsində inkişaf meyilləri, dinamikası və differensisiya xüsusiyyətləri aerokosmik tətqiqat metodları əsasında tədqiq olmuş və  nəticəsində iri miqyaslı  (1: 200000) xəritələr tərtib olunmuşdur.

2.Kür Araz ovalığı müasir landşaftlarının tətqiqi  nəticəsində ərazinin ekoloji- coğrafi xüxusiyyətləri, səhralaşma ocaqları müəyyən olunmuş və xəritələşdirilmişdir. Landşaftların ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə onun təbii ehtiyat potensialı müəyyən olunmuş və qiymətləndirilmişdir.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Kiçik Qafqazın cənub- şərq yamacı  dağ meşə landşaftlarının antropogen dinamikası. Azərb. EA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası , 1999,№ 3

2.Факторы влияния экогеографических условий на современные ландшафты прикаспийских низменнстей ( на примере Самур-Дивичинской низменнсти)

Географические проблемы устойчивого развития:теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию института географии АОЦНЗМО РК. Алматы,Казахстан. 27-29 августа 2008г.

3.Böyük Qafqazın  şimal- şərq yamacı rekreasiya ehtiyatlarının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri. Təbii təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəm-nin  əsərləri, XIV cild. Bakı-2010

 

Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

 

Digər fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu    H.Cavid,115

 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

 

Xidməti tel.

012-539-33-76

 

Mobil tel.

050- 351-67-61

 

Ev tel.

012-560-12-38

 

Elektron poçtu

Elxan - geo@  mail . ru.

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020