Quliyeva Sevil Yunis qızı

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

04.09.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

5408.01

 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası.

Naxçıvan Muxtar Respublikası arid geokomplekslərinin səhralaşma xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

71

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə юлкя яразисиндя, хцсуси иля дя ландшафт комплексляриндя мцшащидя олунан еколожи-ъоьрафи эярэинликляри тядгиг etmiş, онларын тюрятдикляри риск вя тящлцкяляри гиймятляндирmişdir. Eyni zamanda laндшафтларын сящралашмасы проблеми цзря ilk dəfə olaraq йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис kimi юлкямизин мцхтялиф реэионларында сящралашманын дяряъялярини, типлярини вя нятиъялярини тядгиг etmişdir. О, həmçinin Хязярйаны юлкялярин 1999-2000 – ъи иллярдя ТАЪИС программы чярчивясиндя бирэя йериня-йетирдикляри « Программа по охране окружающей среды Каспийского моря» мювзусунда сящралашма просесинин инкишафы вя прогнозунuа аид бейнялхалг тядгигатын щяммцяллифидир. Щямин тядгигатлар нятиъясиндя Хязяр дянизи сащил зонасынын ландшафт комплексляринdя дянизин сявиййясинин тясириni арашдырмыш, онларын деградасийайа уьрамaсынын нятиъяляриni мцяййянляшдирмишдир. Бу бейнялхалг тядгигатлар нəтиъясиндя isə реэионда сящралашма просесинин инкишафынын прогнозуnu işяyиб щазырламышдыр.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Арид вя семиарид эеокомплекслярдя сящралашманын ясас индикаторлары вя дяряъяляри (Нахчыван МР тимсалында). Азярбайъан ЕА «Хябярляр» Йер елмляри серийасы, 2001, №3, v. 31-34.

2. Закономерности дифференциации ландшафтных геокомплексов под воздействием барьерного эффекта гор (на примере азербайджанской части Большого Кавказа). Сборник научных трудов «Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию» Киев, 2003, с. 114-116 (в соавторстве с Микаиловым А.А., Кучинской И.Я.)

3. Arid və semiarid dağ geosistemlərində səhralaşma. Bakı – 2011. 195s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

Pedaqoji fəaliyyəti

14 il BDU-nun Coğrafiya fakültəsində  müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы, Бакы ш., Щ. Ъавид пр-ти, 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

- 539-33-76

Mobil tel.

+994503185434

Ev tel.

-

Elektron poçtu

elgeom@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020