Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

04.09.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

5408.01 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası.

Naxçıvan Muxtar Respublikası arid geokomplekslərinin səhralaşma xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5408.01 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq  coğrafiyası, landşaftın geofizikası və geokimyası 

Современные естественные ландшафтные геокомплексы Азербайджана и их ландшафтно-экологическая оценка

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

71

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

İlk dəfə юлкя яразисиндя, хцсуси иля дя ландшафт комплексляриндя мцшащидя олунан еколожи-ъоьрафи эярэинликляри тядгиг etmiş, онларын тюрятдикляри риск вя тящлцкяляри гиймятляндирmişdir. Eyni zamanda laндшафтларын сящралашмасы проблеми цзря ilk dəfə olaraq йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис kimi юлкямизин мцхтялиф реэионларында сящралашманын дяряъялярини, типлярини вя нятиъялярини тядгиг etmişdir. О, həmçinin Хязярйаны юлкялярин 1999-2000 – ъи иллярдя ТАЪИС программы чярчивясиндя бирэя йериня-йетирдикляри « Программа по охране окружающей среды Каспийского моря» мювзусунда сящралашма просесинин инкишафы вя прогнозунuа аид бейнялхалг тядгигатын щяммцяллифидир. Щямин тядгигатлар нятиъясиндя Хязяр дянизи сащил зонасынын ландшафт комплексляринdя дянизин сявиййясинин тясириni арашдырмыш, онларын деградасийайа уьрамaсынын нятиъяляриni мцяййянляшдирмишдир. Бу бейнялхалг тядгигатлар нəтиъясиндя isə реэионда сящралашма просесинин инкишафынын прогнозуnu işяyиб щазырламышдыр.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1. Арид вя семиарид эеокомплекслярдя сящралашманын ясас индикаторлары вя дяряъяляри (Нахчыван МР тимсалында). Азярбайъан ЕА «Хябярляр» Йер елмляри серийасы, 2001, №3, v. 31-34.

2.Закономерности дифференциации ландшафтных геокомплексов под воздействием барьерного эффекта гор (на примере азербайджанской части Большого Кавказа). Сборник научных трудов «Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию» Киев, 2003, с. 114-116 (в соавторстве с Микаиловым А.А., Кучинской И.Я.)

3.Arid və semiarid dağ geosistemlərində səhralaşma. Bakı – 2011. 195s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

14 il BDU-nun Coğrafiya fakültəsində  müəllim

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12)539-33-76

Mobil tel.:

(+994 50) 3185434

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

[email protected]