landşaft-ekoloji şəraitin tədqiqinə dair məruzə dinlənilib 2018-11-15 15:05:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun növbəti Elmi seminarında  c.ü.f.d., dos. Mirnuh İsmayılovun “Relyefin morfometrik elementləri əsasında dağlıq ərazilərdə landşaft-ekoloji şəraitin tədqiqi  (Daşağılçay-Girdimançay arası timsalında)”  mövzusunda məruzəsi  dinlənilib.

Tədqiqatçı bildirib ki, tərtib olunmuş xəritələrin təhlili nəticəsində  30°-55° dikliyə malik, 1600-3200 m hündürlükləri əhatə edən, torpaq-bitki örtüyündən məhrum olan intensiv  parçalanmış relyefə malik ərazilərin  yüksək morfometrik gərginliyi ilə  seçildiyi müəyyən olunmuşdur. Bu ərazilərin yüksək morfometrik gərginliyi ərazidə ekzogen relyef əmələgətirən proseslərin yüksək dinamikası ilə bağlıdır. Həmçinin ayrılan 3 eko-geomorfoloji gərgin rayondan Vəndamçay-Girdimançay daha çox eko-geomorfoloji gərginliyə malikdir. Bu rayonda ərazinin 34%-i çox və şiddətli, 12% orta, 28% zəif, 26%-i isə çox zəif eko-geomorfoloji gərginliyə malik landşaftlardır.

Daşağılçay-Girdimançay və Tikanlıçay-Dəmiaraparançay rayonlarında isə eko-geomorfoloji gərginlik dərəcəsi müvafiq olaraq aşağıdakı kimi paylanmışdır: çox və şiddətli - 16% və 20%,  orta - 25% və 32%,  zəif  -31% və 23%,  çox zəif  - 28% və 25%  eko-geomorfoloji gərginliyə malik landşaftlardır.

Sonra  Coğrafiya İnstitutunda “Fövqəladə hadisələrin (FH) nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili” mövzusunda rəhbər heyətin mülki müdafiə məşqi keçirilib.  İnstitutun MM qərargahının rəisi Namazəli Mustafayev fövqəladə hadisələr zamanı rəhbər heyətin biliklərinin təkmilləşdirilməsi barədə iclas iştirakçılarına məlumat verib.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020