Kuçinskaya İrina Yakovlevna 

Anadan olduğu yer

Bakı

Təvəllüdü

29.05.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

 

5408.01

 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

 

Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının müasir landşaftlarının differensiasiya xüsusiyyətləri (KŞ indikasion-landşaft deşifrlənmə materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

57 məqalə və 1 monoqrafiya

 

30

 

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə dистансион зондлама материалларынын – космик шякиллярин ландшафт-индикасийа методу васитяси иля дешифрлянмяси цзря ихтисаслашмагла ландшафтларıн дифференсиасийа хцсусиййятляринin, онларын тябии-антропоэен амилляринin тясири иля дяйишилмяси ганунауйьунлугларыны тядгиг етмişdir. Онун мцряккяб ландшафт структурuна малик даьлыг яразилярин эеосистемляринин еколожи-ъоьрафи функсионал хцсусиййятлярини космик шякиллярин дешифрлянмя материаллары ясасында тядгиг етмяси вя онлары гиймятляндирмяси нятиъясиндя ялдя етдийи елми-методики цмумиляшдирмяляр диггятя лайигдир.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Conditionality of change of landscape-ecological situation of the northern slope of the South-Eastern Caucasus by exodynamic processes. Азярб. МЕА Хябярляри. Йер Елмляри, 2003, №4, с. 12-16.

2. Ландшафтно - экологическая  дифференциация горных геосистем. Баку, 2011.

 3. Динамика изменения ландшафтно - экологической обстановки на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). «Вопросы географии и геоэкологии», Алматы, №3, 2013, стр.50-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2 il – BDU və “Qərb” Universiteti

 

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid, 115,

AMEA akad. H.Ə. Əliyev ad.Coğrafiya  İnstitutu

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

+994 12 539 33 76

Mobil tel.

+994503653137

Ev tel.

-

Elektron poçtu

irgeo@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020