Anadan olduğu yer:

Bakı

Təvəllüdü:

29.05.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

5408.01 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası  

Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının müasir landşaftlarının differensiasiya xüsusiyyətləri (KŞ indikasion-landşaft deşifrlənmə materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

57 məqalə və 1 monoqrafiya 

30

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

İlk dəfə dистансион зондлама материалларынын – космик шякиллярин ландшафт-индикасийа методу васитяси иля дешифрлянмяси цзря ихтисаслашмагла ландшафтларıн дифференсиасийа хцсусиййятляринin, онларын тябии-антропоэен амилляринin тясири иля дяйишилмяси ганунауйьунлугларыны тядгиг етмişdir. Онун мцряккяб ландшафт структурuна малик даьлыг яразилярин эеосистемляринин еколожи-ъоьрафи функсионал хцсусиййятлярини космик шякиллярин дешифрлянмя материаллары ясасында тядгиг етмяси вя онлары гиймятляндирмяси нятиъясиндя ялдя етдийи елми-методики цмумиляшдирмяляр диггятя лайигдир.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Conditionality of change of landscape-ecological situation of the northern slope of the South-Eastern Caucasus by exodynamic processes. Азярб. МЕА Хябярляри. Йер Елмляри, 2003, №4, с. 12-16.

2.Ландшафтно - экологическая  дифференциация горных геосистем. Баку, 2011.

3.Динамика изменения ландшафтно - экологической обстановки на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). «Вопросы географии и геоэкологии», Алматы, №3, 2013, стр.50-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

2 il – BDU və “Qərb” Universiteti

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 33 76

Mobil tel.:

(+994 50) 3653137

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

irgeo@mail.ru

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024