Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Ərkivan kəndi

Təvəllüdü:

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktotu

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

11.00.01. 

Fiziki coğrafiya, landşaftların geofizikası və geokimyası

Şollar və Lənkəran ovalığının düzənlik meşə landşaftlarının dinamikası və onlardan istifadə edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

60-dan çox

 

12

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.İlk dəfə düzənlik landşaftlarının dinamikasında təbii və antropogen amillərin nisbətini və inkişaf tendensiyalarını müəyyən etmiş və müvafiq proqnozlar vermişdir.

2.Azərbaycan landşaftlarını təbii ehtiyat potensialına görə qruplaşdırmış və orta miqyaslı(1:500000) xəritə tərtib etmişdir.

3.Kür-Araz ovalığı landşaftları ekoloji potensialına görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.

4.Azərbaycan landşaftları ekoloji risk və təhlükə dərəcəsinə görə qruplaşdırılmışdır.

5.Xəzərin cənub qərq sahilləri landşaftları ekoloji vəziyətinə görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Екологические  особенности ландшафтов  контакта зон круных морфоструктур .  Вопросы географии Казахыстана, том-1 Караганда-2009

2.Şərqi Qafqaz landşaftlarının formalaşmasının geofiziki xüsusiyyətləri .  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı -2010

3.Выявление структурно-функциональных особенностей современных ландшафтов контактных зон с целью территориального планирования. Актуальные проблемы ландшафтного планирования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва-2011 стр.138-141.

4.Эколого-социальные угрозы устойчивого развития регионов Азербайджана. Известия Российской академии наук, серия географическая, №4 Москва-2011,стр.54-62.

5.Azərbaycanda geosistemlərin optimallaşdırılmasının müasir vəziyyəti və onun istiqamətləri . Kür-araz ovalığı timsalında  Azərbaycan Coğ Cəm-nin əsərləri, XVI cild, Bakı-2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-da saat hesabı 

Digər fəaliyyəti:

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  elmi katıbi

TQUDK-nın Coğrafiya üzrə eksperti

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-76

Mobil tel.:

(+994 50) 541-64-30

Ev tel.:

(+994 12) 477-41-24

Elektron poçtu:

Mirnuh. İsmayılov @ yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023