Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası Qazax rayonu Dəmirçilər kəndi

Təvəllüdü:

1957- ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.09

Meteorologiya , iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Zaqafqaziyada gözlənilən iqlim dəyişilmələrinin qiymətləndirilməsində atmosfer sirkulyasiyasının tərəddüdlərinin nəzərə alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

          

32

 

       

 

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Son 130 illik dövr ərzində Azərbaycanda hava temperaturunun və atmosfer yağıntılarının həm illik, həm də mövsümi kəmiyyətlərinin coxillik tərəddüdləri tədqiq edilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, Respublika ərazisində hava temperaturu artmış, atmosfer yağıntıları isə iri sənaye şəhərləri istisna olmaqla azalmışdır. 2040 – cı ilə kimi əsas hidrometeoroloji parametrlərin dəyişilmələrinin ssenariyaları hazırlanmış və alınan proqnostik kəmiyyətlər qiymətləndirilmişdir

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycanda hava temperaturunun mövsümi və çoxillik tərəddüdlərinin bəzi qanunauyğunluqları haqqında. AMEA «Xəbərləri», Yer elmləri ser.,  1992, №3-6, 7 səh (rus dilində)

2.Azərbaycan Respublikasında yağıntıların çoxillik tərəddüdləri haqqında. AMEA «Xəbərləri»,Yer elmləri ser.,  1998, №3, 7 səh.     

3.İqlim anomaliyalarının Xəzər dənizi səviyyəsinə təsiri.  «İqlim və su» II Beynəlxalq konfransın mat-rı, Finlandiya, 1998, 10 səh. (ingilis dilində)

4.Qafqazın iqlimi tarixi keçmişdə və yaxın gələcəkdə dəyişməsi (rus dilində).«Coğrafiya və təbii resurslar», İrkutsk ,1999, №1,  6 səh. (rus dilində)

5.XX əsrdə Azərbaycan ərazisində əsas hidrometeoroloji parametrlərin tərəddüdləri . AMEA «Xəbərləri», Yer elmləri ser., №4, 2003, 6 səh. (rus dilində).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Aviasiya Akademiyası  “Aviasiya meteorologiyası" kafedrasının baş müəllimi , dosent

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 51) 846 07 56

Ev tel.:

(+994 12) 570 20 15

Elektron poçtu:

[email protected]