Təvəllüdü:   (gün, ay, il)             10.05.1942

Anadan olduğu yer:                   Zaqatala rayonu, Mazıx kəndi

Təhsili:                                       ali

Vəzifəsi:                                    aparıcı elmi işçi

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi:    coğrafiya elmləri doktoru, professor

Dissertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 11.00.08 – Okeanologiya

Elmi tədqiqat sahələri:   Hidrometeorologiya, fiziki okeanologiya, dəniz turbulentliyi, dənizdə aşqar diffuziyası, dənizlərin  aerokosmik tədqiqi, dənizlərin kompleks monitorinqi

Elmi nəticələri:  Xəzərin hidrometeoroloji sahələrinin məkan-zaman dəyişkənliyi, dənizdə çirkləndirici aşqarların yayılması qanunauyğunluqlarının kompleks tədqiqi, Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında çirkləndiricilərin yayılmasının külək sahəsinə görə təsnifatı, Xəzərin səth qatı temperaturunun aerokosmik məlumatlar əsasında tədqiqi, Xəzərin tədqiqində sistem nəzəriyəsinin tətbiqi üsullarının işlənməsi, Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında suyun assimiliyasiya həcminin giymətləndirilməsi, dənizin kompleks monitorinqi üsullunun işlənməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 172,  24 (xaricdə),  2 monoqrafiya,  6 müəlliflik şəhadətnaməsi.

Əsas elmi əsərlərinin adları:   

 1. Экспериментальное исследование диффузии искусственно вносимых в море примесей. Сб. «Исследование Океанической турбулентности», М. Наука, 1973,с.64-78

 2. Исследование спектров атмосферной турбулентности над морем на Каспийской надводной станции. Изв. АН СССР ФАО, т.12, №3,1976, с.244-254

 3. Результаты синхронных измерений поверхностных волн и микропульсаций атмосферного давления над морем. Изв. АН СССР, ФАО, т.22, №8,1986,с.850-85

 4. О зависимости диссипации энергии турбулентности от характеристик ветровых волн. 3-я  конф. «Вихри и турбулентность в океане». Калининград,1990,с.104-107

 5. Шагули сцрят градийенти олан дяниз ахынларында Ани мянвядян ашгар диффузийасы. АМЕа-нын мярузяляри, вакы-2002, чилд 2VIII, №1-2, s. 89-100

 6. Модельные расчёты статистических характеристик зеркальных точек морской поверхности покрытой нефтяной плёнкой. Труды Международной конференции «Современные проблемы экологии, методы и средства их решения», Баку, 1994, с. 92 -95

 7. Турбулентная диффузия примеси от мгновенного источника в потоке с горизонтальными градиентами скорости.  АМАКА Еколоэийа Институтунун елми ясярляри топлусу, 1 щис., 1996, s. 30 -37

 8. The features of the scattering of electromagnetic and acoustic waves in the water boundary layer of the atmosphere. Journal «Physics», vol.X, №3, 2004, p. 11-15

 9. Дистанционное зондирование морской поверхности методом зеркальных точек. АМЕА. Хябярляр. Физ.-рийаз. вя техника елмляри серийасы. Жилд ХХЫВ, №5, Бакы, 2004, s. 131-137

 10.  Свободные и резонансные ветровые колебания  уровня Каспийского моря. АМАКА. Хябярляр. Жилд 9, №1 (9), Бакы, 2006,  с. 42-55

 11.  Свободные колебания уровня Каспийского моря. Милли Авиасийа Академийасынын Елми Ясярляри, №1, Бакы,  2006, с. 10-20

 12.  Дяниз сятщиндя нефт лякяси дрейфинин физики ясаслары. Тр. Межд. н/т Конф., посв. 15-летию Нац. Академии Авиации «Проблемы совр. гражд. авиации», Баку, 2007, с.347-351

 13.  Oil pollution control of the CaspianCaspian Sea with help of space space radiolocation. International Symposium “Natural cataclysms and global problems of the modern civilization”, Baku, 2007, p. 555-558

 14.  Dəniz səthində aktiv maddə təbəqəsinin yayılma sürəti və onun dreyfi haqqında bəzi mülahizələr. Milli Aviasiya Akademiyası “Elmi məcmuələr”, cild 11, №3, Bakı, 2009, s. 64-70

 15.  Физико-географические особенности Азербайджанской акватории Каспийского моря. НИИ грузинской энергетики и энергетических.построек имени Г.Чобогадзе, журнал«Энергия», Тбилиси, 2010, №1(53), с. 93-97

 16.  Оценка загрязнения Каспийского моря нефтепродуктами по данным ИСЗ. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət Elmlər seriyası, №3, 2010, s. 167-171

 17.  Xəzər dənizinin məsafədən zondlama üsulları ilə tədqiqi problemləri. АМАКА. Хябярляр. Cилд 14, №2 (14), Бакы, 2011, s. 25-33

 18.  Xəzər peykaltı poliqon eksperimentinin metodikası və bəzi nəticələri. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Cild 11, №2, 2011, s. 30-33

 19.  Dənizdə çirkləndiricilərin yayılmasının sistem nəzəriyyəsi prinsipləri əsasında tədqiqi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. s. 80-84

 20.  Динамика распределения нефтяной плёнки на поверхности Каспийского моря по данным ИСЗ. 3-я Международная н/т конференция «Современные проблемы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», 29 июля-4 августа, Грузинский Технический Университет, с. 176-181

Xidməti və mob. tel.: (012) 562-31-46; (055) 379-77-94

Elektron poçtu: t.tatarayev@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020