Təvəllüdü:     01 fevral 1967-ci il

Anadan olduğu yer:    Neftçala rayonunun      Yuxarı  Qaramanlı kəndi

Təhsili:   1991-ci ildə BDU-nun Coğrafiya fakültəsini  bitirib

Vəzifəsi:  İnsan coğrafiyası istiqamətinin və Tibbi coğrafiya şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya üzrə elmlər doktoru

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:  5401-01 İqtisadi coğrafiya

Elmi tədqiqat sahələri:  əhalinin demoqrafik vəziyyətinin nizamlanması, regionların inkişafı, iqtisadi islahatlar aparılmasının nəticələri, Azərbaycanın siyasi-coğrafi cəhətdən öyrənilməsi

Elmi nəticələri: Əhali coğrafiyası, demoqrafik vəziyyətin nizamlanması, əhalinin məskunlaşması və təsərrüfat sahələrinin inkişaf etdirilməsi, şəhərlərin və regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində mütəxəssis. Əhalinin məskunlaşması, yaşayış məntəqələrinin sosial-demorqafik inkişafı və təsərrüfat strukturu arasında olan əlaqələri, iqtisadi islahatların aparılmasını, onların sənayedə, kənd təsərrüfatında olan xüsusiyyətlərini, iqtisadi və sosial-demoqrafik nəticələrini və meydana çıxan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətlərini öyrənmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 70

Əsas elmi əsərlərinın adları:

Monoqrafiyalar:

Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı: Çıraq, 2005, 560 s.

N.Ə.Paşayev,  N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.

Məqalələr:

 1.  Eminov Z.N. Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi və əhalinin məskunlaşması // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1994, № 1-4. s. 45-50. 

 2. Eminov Z.N. Demoqrafik amillərin yaşayış məntəqələrinin formalaşması və inkişafında rolu // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 58-62.

 3. Eminov Z.N. Azərbaycanın şəhər tipli qəsəbələri və onların sosial-iqtisadi inkişafı // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 63-71.

 4. Eminov Z.N. (N.H. Əyyubovla birlikdə). Azərbaycanda siyasi coğrafiyanın inkişafının əsas istiqamətləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: 1998, s. 119-121.

 5. Eminov Z.N. (E.Q. Mehrəliyev və N.H.Əyyubovla birlikdə) Azərbaycanın geodemoqrafik şəraiti / AR konstruktiv coğrafiyası. II cild. Bakı: Elm, 1999, s. 158-164. 

 6.  Eminov Z.N. Azərbaycanda torpaq islahatları və kənd məskunlaşmasının sosial-iqtisadi problemləri // Bakı Universitetinin xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası. 2002, № 4, s. 178-190.  

 7. Eminov Z.N. Azərbaycanın demoqrafik problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2005, № 2, s. 126-131. 

 8. Eminov Z.N. (B.Ə. Budaqov və İ.E. Mərdanovla birlikdə). Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanunauyğunluqları // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 3, s. 89-97.

 9. Eminov Z.N. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 4, s. 81-86.

 10. Eminov Z.N. Davamlı inkişaf konsepsiyası: Azərbaycanda həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri və problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild. Bakı: 2006, s. 52-59. 

 11. Eminov Z.N. Əhalinin həyat səviyyəsi və demoqrafik vəziyyəti / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XI cild. Bakı: 2007, s. 265-274.

 12. Eminov Z.N. (M.C. İsmayılov ilə birlikdə). Böyük Qafqaz təbii vilayətində əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsinin landşaft-ekoloji əsasları / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild. Bakı: 2008, s. 164-176.

 13. Eminov Z.N. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında və torpaqlardan istifadənin strukturunda baş verən dəyişikliklər// AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2008, № 4, s. 70-75. 

 14.  Eminov Z.N. Azərbaycanda sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsi və əmək ehtiyatlarından istifadə problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIV cild. Bakı: Victory, 2009, s. 120-124.

 15. Eminov Z.N. Abşeron iqtisadi rayonunda təsərrüfatın və əhalinin təmərküzləşməsinin iqtisadi və sosial-demoqrafik problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XV cild. Bakı: 2010, s. 253-258.   

 16. Eminov Z.N. Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası prosesində təsərrüfat sistemində baş verən dəyişikliklər / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2009, № 3, s. 132-141.

 17. Eminov Z.N. Azərbaycanda urbanizasiya prosesləri və şəhərlərin inkişaf problemləri / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2010, № 6, s. 91-95.

 18. Эминов З.Н. Охрана окружающей среды – одно из направлений устойчивого развития / Восстановление нарушенных природных экосистем. Материалы III Международной научной конференции, 7 - 9 октября 2008 г. Донецкий Ботанический Сад НАН Украины, Донецк, 2008, с. 587-593.

 19. Эминов З.Н. Экологические проблемы Азербайджана и основные направления их преодоления / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы IV Международной  конференции, 30 мая - 6 июня 2008 г. В 2-х т. Т I. Болгария, г. Варна, 2008, с. 629-631.  

 20. Эминов З.Н. Миграционные связи Азербайджана со странами СНГ / Социальная география регионов России и сопредельных территории. Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2008, с. 238-241.

 21. Эминов З.Н. Совершенствование отраслевой структуры промышленности и занятости население в условиях экономических реформ // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2008, №4. Ташкент, 2008, с.160-162.  

 22.  Эминов З.Н. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2009, №2. Ташкент, 2009, с.151-155.

 23.  Эминов З.Н. Проблемы социально-экономического развития регионов Азербайджана и пути их решения / Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: географические аспекты // Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2009, с. 39-41.

 24. Эминов З.Н. Природоохранные меры в высокоурбанизированных районах / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Международной  конференции, 4-11 июня 2010 г. В 4-х т. Т I (2) Болгария, г. Варна, 2010, с. 478-480.  

 25. Эминов З.Н. Изменение демографической ситуации в Азербайджане // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2011, № 1, s. 95-100.   

 26.  Эминов З.Н. Проблемы регулирования расселения населения в Азербайджанской Республике // Молодой ученый. Чита, 2011, № 1, s. 112-116.       

Xəritələr:

Yüksəklik qurşaqları üzrə əhalinin sıxlığının dəyişməsi (1999-cu il siyahıyaalması materialları əsasında)

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) əsasında istifadəyə verilən təsərrüfat obyektləri

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) əsasında iqtisadi rayonlarda açılan yeni iş yerləri.

Tədris vəsaitləri:

“Coğrafiya” , məlumat kitabı, Bakı. “Çıraq”, 2004, 656 s.

“Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası”, TQDK, 2012, (M.A.Müseyibov və N.H.Əyyubovla birgə).

“Coğrafiya ensiklopediyası” 2 cilddə, Bakı, 2012,  “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 468 s.

Təltif və mükafatları: Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı (26 may 2016-cı il)

Əsas iş yeri və ünvanı:  AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pr., 115

Xidməti tel.:     (+99412) 539-33-61

Elektron poçtu: zakir_eminov@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020