Təvəllüdü:                        07.07.1961 

Anadan olduğu yer:       Ermənistan, Göyçə mahalı, Ardanış kəndi

Təhsili:                          Azərbaycan Dövlət Universiteti, geologiya-coğrafiya       fakültəsi, hidrometeorologiya şöbəsi

 Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi

 Vəzifəsi:                           aparıcı elmi işçi

 Doktorluq dissertasiyasının

ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5406.01-Hidrologiya

 Elmi nəticələri: :              Azərbaycanın dağ çaylarının asılı gətirmələr axımının öyrənilməsi, dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi, əsas ionlar axımının hesablanma metodikasının işlənilməsi, çay sularının çoxillik orta minerallaşma dərəcəsinin və kation-anion nisbətinin təyini üsullarının öyrənilməsi, antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, çay sularında həll olmuş qazların, biogen və mikroelementlər axımının öyrənilməsi, Azərbaycanın çay hövzələrində baş verən kimyəvi və mexaniki denudasiyanın müqayisəli təhlili, çay sularının sinfini, qrupunu və tipini müəyyən etməyə imkan verən təsnifat sxeminin tərtibi, həll olmuş duzların miqdarının müəyyənləşdirilməsi və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

 Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:    95

 Əsas elmi əsərlərinın adları:  1. Azərbaycanın dağ çaylarında ion axımının formalaşma xüsusiyyətləri. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2002

2. Azərbaycanın dağ çaylarında əsas ionların zaman və məkana görə dəyişməsinin tədqiqi. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. VIII cild. Bakı, 2003

 3.Azərbaycanın dağ çaylarının minerallaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. IX cild. Bakı, 2004

4. Kiçik Qafqazın çay sularının codluğu. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006

5. Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin dəyişməsi haqqında. AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərlər toplusu. Bakı, 2007

6. Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2008

7. Azərbaycanın dağ çaylarının biogen elementlər axımı. Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu. Bakı, Elm, 2010

8. Azərbaycan Respublikası çay sularının orta illik minerallaşması və kimyəvi tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i yer elmləri, 2011

9. Исследование ионного стока горных рек Азербайджана.  / / Известия РГО. т. 141, вып. 1. Санкт Петербург, 2009

10. Методические вопросы расчета среднемноголетнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана). // Метеорология и гидрология. Москва, 2011

11. Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011

12.Изменение режима биогенных веществ и их выноса реками Азербайджанской Республики. //Географический вестник. Пермь, 2011

13.Azərbaycanın dağ çaylarının ion axımı modulunun tədqiqi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, 2012

 Xidməti tel.:         (012) 539 33 36

 Elektron poçtu:           abduyevm@gmail.com; magamed@box.az

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020