Təvəllüdü: 14.05.1959

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsi

Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi, "Paleocoğrafiya" şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi:  Сoğrafiya elmləri doktoru (2012)

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:  25.00.25. – «Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası»

Elmi tədqiqat sahələri: Ali bitkilərin sistematikası, dördüncü dövr palinologiyası, Kaynozoyun iqlimi və bitki örtüyünün bərpası. Azərbaycanın ekoloji, Azərbaycan florasının nadir və endemik növlərin qorunması.

Elmi nəticələri:

Makro- və mikro bitki qalıqlarının analizə nəticəsində Qafqazda kaynozoyun ayrı-ayrı xronoloji kəsimləri üzrə iqlimin və bitki örtüyünün təkamülü bərpa edilmişdir.

Qafqazın və Azərbaycanın ayrı-ayrı epoxaları üzrə qədim bitki örtüyü xəritələri tərtib edilmiş, bitki örtüyü tərkibinin dəyişkən iqlimin rütubətli subtropikdən, isti-müləyim və mülayimdən semiarid iqlimə keçməsi aşkar edilmişdir. Miosenin sonunda Pont əsrində Cənubu Qafqazın Qərb və Şərq hissəsinin bitki örtüyü ayrıca flora əyaləti kimi formalaşması müəyyən edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı:  AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pr., 115

Xidməti tel.:   (+99412) 539 33 36

Mobile:    (+99450) 343-49-94

Ev tel.:   (+99412) 376-41-62

Е-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.">tagelena@rambler.ru

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 93

Əsas elmi əsərlərinin adları:

Агаджанов С.Д., Тагиева Е.Н.  Редкие и эндемичные виды флоры Апшеронского полуострова и вопросы их охраны // В сб. «Биологическая продуктивность полезных растений флоры Кобыстана и Апшеронского полуострова»,  Баку. Изд. АГУ, 1984, с. 29-38.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. Реконструкция некоторых элементов климата позднего плиоцена Азербайджана // Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле, Баку, 1984, № 3, с. 15-22.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. О растительности Азербайджана в раннем и среднем плейстоцене // Изв. АН Азерб. ССР Сер. Наук о Земле, 1984,№6.

Тагиева Е.Н. Основные закономерности формирования субрецентных спорово-пыльцевых спектров северо-восточного склона Малого Кавказа // Изв. АН Азерб.ССР Сер. Наук о Земле, 1985, № 6.

Тагиева Е.Н. Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров в горах Восточного Закавказья // Известия АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле, Баку, 1989, № 6, с. 53-59.

Сулейманов М.Б., Велиев С.С., Тагиева Е.Н., Атакишиев Р.М. К вопросу о взаимоотношении человека с природой в плейстоцене и голоцене // В сб. «Корреляция событий, отложений и процессов антропогена», Кишинев, 1986, с. 197-198.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. Ландшафтно-климатические условия эоцена и олигоцена Азербайджана // Известия АН СССР, Серия наук о Земле, Москва, 1990, № 5, с. 79-87.

Мамедов А.В., Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Климат Азербайджана в позднем плейстоцене // Изв. АН Азерб. ССР, Серия наук о Земле, 1991, №3-4, с. 3-6.

Велиев С.С.,  Тагиева Е.Н., Атакишиев Р.М. Антропогенная трансформация растительного покрова территории Азербайджана  IY – II тыс. до н.э. // В журн. «География и природные ресурсы», Иркутск, 1996, с. 169-167.

Тагиева Е.Н. Эндемики Апшерона и вопросы их сохранения // Мат-лы конференции «Краеведение и защита окружающей среды в Азербайджане», Баку, 1998.

Тагиева Е.Н.  Развитие растительности Азербайджана в эпоху последнего оледенения // Всероссийское совещание «Главнейшие итоги в изучении четвертичного периода и основные направления исследований в ХХI веке», Санкт-Петербург, 1998.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н., Годжаева Р.А. Растительность и климат территории Закавказья в сарматском веке // Изв. АН Азерб., Сер. наук о Земле, 1999,№ 3, с. 56 –65.

Тагиева Е.Н. Трансформация растительного покрова Аджиноур-Джейранчельских предгорий в современную эпоху // Изв. НАН Азерб., Сер. наук о Земле, 2002, № 3.

Тагиева Е.Н.  Ландшафты и растительность Закавказья в позднем миоцене // Изв. АН Азерб., Сер. Наук о Земле, 2005,№ 1.

Тагиева Е.Н. Некоторые аспекты эволюции растительности Кавказа в палеоцене и эоцене // Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле, Баку, 2006, № 3, с. 114-118.

Тагиева Е.Н. Эволюция природных условий Азербайджана в кайнозое // Известия НАН Азербайджана. Серия наук о Земле, 2008, № 2, с. 106-116.

Тагиева Е.Н. Проявление процесса опустынивания на территории Азербайджана в голоцене //  «Проблемы освоения пустынь», Ашгабад, 2009, №3-4, с. 22-25.

Тагиева Е.Н. Байрамова Ш.Ш.  Палиностратиграфия и палеогеография майкопа Абшеронского района (по разрезу Перекюшкюль) // «Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов», Баку, 2009, №1, с. 24-32.

Тагиева Е.Н. Растительность и климатические условия формирования продуктивной толщи Кавказа // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2010, №1, с. 25-31.

Зейналов А.А., Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Палеоэкологические условия обитания человека в Нахичевани в эпоху мустье (по материалам пещерной стоянки Газма, Азербайджан) // Археология, этнография и антропология Евразии, Новосибирск, 2010, с. 2-6, № 2.

Тагиева Е.Н. Деградация растительного покрова на примере аридных предгорий Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Научный журнал «География и природные ресурсы», Иркутск, Изд. «Наука», 2012, №1, c.146-151.

Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Новые представления о трансгрессиях и регрессиях Каспийского моря в четвертичном периоде // Известия Русского Географического Общества, Москва, 2012, т. 144, вып. 6, с. 22-31.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021