Təvəllüdü:   27 oktyabr 1942-ci il

Təhsili:   Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geoloji coğrafiya fakultəsi - 1966.

Vəzifəsi:   şöbə müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi:   coğrafiya elmləri doktoru - 2004, dosent

Disertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı:   54.09.01 - Geomorfologiya

Elmi tədqiqat sahələri:   Coğrafiya, geomorfologiya, paleogeomorfologiya, morfostruktur təhlil, geomorfologiyanın nəzəri və tətbiqi məsələləri, ekoloji geomorfologiya, ekoturizm.

Elmi nəticələri:   Geomorfologiyanın nəzəri əsasının "materiyanın geomorfoloji hərəkət forması", obyektin "geomorfosfera", relyefin təkamülünün "geodriftogenal" konsepsiyası, öyrənilməsinin "korrelyativlik" və paleorelyefin bərpasının "məzmun-forma" prinsipləri, düzəlmə səthi və denudasion kəsimin "abrazion-dissent" və maqmatik kütlələrin "intralabillik" konsepsiyaları, morfostruktur və morfoskulpturların planetar səviyyədə genetik və toksonomik təsnifatları, relyefin "mühit əmələgətirici" funksiyası, Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdünün litosferin gərginliyinin indikatoru rolu oynaması; bir sıra çökəkliklərin kalder mənşəli olması, çay dərələrinin tektonikçatlara uyğun gəlməsi, mərkəzi tip morfostrukturların ayrılması, bəzi çay dərələri və dağdaxili çökəklilklərin səpinti qızıla, həlqəvi, qövsvari, diakünal tip morfostrukturların isə endogen faydalı qazıntılara pespektivliyi, düzəlmə səthlərinin qədimliyi, morfostruktur, paleogemorfoloji, morfostruktur-proqnoz, basdırılmış relyef, kontinental çöküntülərin  qalınlığı, denudasion kəsim, düzəlmə səthi və s. xəritələrin tərtibi geoturizm məqsədilə təbiət abidələrinin öyrənilməsi və s.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:    175

Əsas elmi əsərlərin adları:

1.О связи гидрографической сети с разрывной тектоникой и использование ее при поисках месторождений полезных ископаемых (на примере Азербайджанской части Малого Кавказ). Доклады АН Азерб. ССР. 1975, т.31, №5, с.31-35.

2.Принципы максономической классификации морфоструктур // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1978, №6, с.63-69.

3.Морфоструктурный анализ северо- западной части Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Автреф. Канд. дисс. Баку, 1980, 24 с.

4.О принципе общей классификации рельефа земли // Изв. АН Азеб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1984, №6,  с.45-48.

5.О роли магматизма в формировании морфоструктур // Доклады АН Азерб. ССР. 1986, №6, с.51-54.

6.О проблемах геоморфологии и возможностях и решения // Изв. АН Азер. ССР. Сер. Наук о Земле. 1989, №6, с.9-16.

7.Неотектоническая карта Азербайджана (коллектив авторов). М., 1991.

8.Рельеф Азербайджана (коллектив автороф). Баку, Элм, 1993, 292 с.

9.Морфоструктуры восточной части. Малого Кавказа ()Анализ рельефа: вопросы теории и практики. Баку, 1999, 278 с.

10.Геоморфологическая карта Азербайджана (коллектив авторов. Баку, 1999).

11.Геоморфологический анализ и его минерагеническое значение (Малый Кавказ)// Изв. АН Азербайджана. Науки о Земле. 2000, №3, с.15-23.

12.Генетическая классификация морфоструктур на примере Малого Кавказа // Изв. НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2001, №3, с.12-19.

13.Теоретические вопросы геоморфологии и основы морфоструктур ведения // Вестн. БГУ. Серия естеств. Наук. 2001,  №2, с.168-176.

14.Оценка денудационного среза Малого Кавказа // Геоморфология, 2002, №1, с.10-17.

15.Экологическая геоморфология и интеграция наук // Вестн. БГУ, Сер естеств. Наук. 2002, №1, с.210-215.

16.Концепция планации рельефа и проблема поверхностей выравнивания альпийских горных соорежуний (по примере Малаго Кавказа) // Геоморфология, 2003, №1, с.93-103.

17.Морфоструктурный и палеогеоморфологический анализ и поисковое значение изучния рельефа на  примере восточной части Малого Кавказа. Автореф. доктор. Дисс Баку, 2004, 57 с.

18. Geodriftogenal consept of relief evolution and Earth crust`s geodinamik stress related fenomen // Geophysics news in Azerbaijan. 2004, №1, p.16-19.

19. Феномен Каспия и концепция рационального использования периодичности колебания его уровня // Вести. БГУ. Сер. Естест. Наук, 2004, №1, с.121-126.

20.Методологические аспекты развития геоморфологии в Азербайджане // Изв. НАНА. Наука о Земле. 2004, №2, с.103-107.

21.Природные памятники Азербайджана и экотуризм // Панорама Азербайджана. 2006, №4 (21), с.32-33.

22. Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici funksiyası haqqında // AMEA Xəbərləri. Yer elmləri. 2010, №2, s. 24-27.

23. Fluctuation of the level of the Caspian Sea as indicator of geodinamic stress of the crust in the light of the geodriftogenal consept. “The Caspian Region: Enviromental Consequuences of the Climate Change”. Proceeding of the İntenational Conferenseş Moscow, 2010, p.87-90.

24. Палеорельеф Азербайджана. Баку, «Элм», 2001. (коллектив авторов). Баку, Элм, 2011, 268 с.

25. Geoloji terminlərin elmi lüğəti. Bakı elm, 2012, 326s (müəlliflər kollektivi)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:     "Kemerovo Dövlət Universitetinin Xəbərləri" və  Az.CC-nin "Coğrafiya və təbii resurslar" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü,  

Xidmət tel: 539-33-36; mobil: (050)556-06-57

Elektron poçtu:     Hüseynkhalilov@yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021