60 ildən artıq zaman ərzində İnstitut əməkdaşlarının 30 nəfərdən çoxu elmlər dоktоru, 260 nəfərdən çoxu elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür.  Bu müddət ərzində 290-dan çox  tələbə İnstitutun aspiranturasında təhsil almışdır.

Respublika ali məktəblərinin yüzlərlə müəllimi Соğrafiya İnstitutunda ixtisas təkmilləşməsi keçmiş, соğrafiya elminin yeni nailiyyətləri ilə tanış olmuşdur.

Azərbaycan соğrafiya elmi keçmiş SSRİ məkanında ən nüfuzlu məktəblərdən biri idi. Bunu nəzərə alan SSRİ Ali Attestasiya Komitəsi 1962-ci ildə Azərbaycan EA Соğrafiya İnstitutunun nəzdində İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurası yaradır və burada Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Kipr və Almaniyadan gəlmiş iddiaçılar namizədlik və dоktоrluq dissertasiyaları müdafiə edirlər. Bu Şurada keçirilmiş müdafiələrin sayı  58-ə  çatır. 

Hazırda İnstitutda fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında соğrafiya elminin 4 ixtisası üzrə dоktоrluq müdafiəsi keçirilir.