Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan, İsmayıllı rayonu

Təvəllüdü:

20 may, 1959-cu il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti, jurnalistika  fakultəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

5401.01

“İqtisadi coğrafiya”

“ Kəlbəcər-Laçın regionu oykonimlərini ərazi-məkan xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Kəlbəcər-Laçın regionunun toponimik fonu əsasən, Azərbaycan (türk) mənşəli coğrafi adlardan ibarət olması elmi cəhətdən əsaslandırıl­mışdır. Şərqi Zəngəzur regionunun oykonimləri sistemli şəkildə təhlil olun­muş, toponimik təhlil əsasında passiv fonda keçmiş yaşayış məntəqə adları aşkar edilmiş və ictimai quruluşun dəyişməsinin region oyko­nimlərinə təsiri müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1."Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı morfostrukturlarının mühit əmələgətirmədə rolunun ekogeomorfoloji tədqiqi (Xram və Zəyəm çayları arası)" (Həmmüəllif  H.A.Xəlilov), AMEA Xəbərlər, Yer elmləri,   2013, N4, s.53-57

1.Laçın coğrafi adının etimologiyasına dair // Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XVI cild. Bakı: Avropa, 2011, s. 328.

2.Azərbaycanda bəzi paleotoponimlərin mənşəyi haqda məlumatların verilməsinin turizmin inkişafında rolu // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, XVII cild. Bakı: AzTU, 2011, s. 494 (Həmmüəllif N.G.Məmmədov).

3.Qazanşı adının mənşəyi / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer Elmləri Bölməsi, №4. Bakı: Nafta-Press, 2011, s. 74.

4.Padar coğrafi adının mənşəyi və onun Azərbaycan tarixində rolu / Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri, №2. Bakı: MAA-nın Poliqrafiya Mərkəzi, 2011, s. 210.

5.Kəlbəcər-Laçın iqtisadi-coğrafi regionunun bəzi etnotoponimlərinin mənşəyi haqqında // “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Coğrafiya elminin inkişafı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Bakı: AzTU, 2013, s.324.

6.Kəlbəcər-Laçın regionu oykonimlərinin yaranma yolları və mənşəyi haqqında // Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı: AzTU, 2013, s. 406.

7.Kəlbəcər-Laçın regionunda kənd konponentli oykonimlər // VII Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi Simpoziumu. Anka Basım Yayın Ltd. Bakı: 2013, s. 175.

8.Püsyan eli. Bakı: Mürtəcim, 2013, 156 s. (Həmmüəllif Ə.Çingizoğlu).

9.Xələc coğrafi adının mənşəyinə dair // IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiya Konfransı. Bakı: Elm və Təhsil, 2015, s. 256.

10.Azərbaycan Tarixi Yurd Yerlərinin Coğrafiyası. Bakı: Mütərcim, 2015. 176 s. (Həmmüəllif Ə.Çingizoğlu).

11.Походження географичнои назви Зангилан / Национальний педагогичний университет имени М.П.Драроманова Украинська Академия Наук. Гилея. Науковый висник. Випуск 60 (№5). Киeв: 2012, c. 283.

12.Походженная географичнои назви Бахарлиийого роль в истории Азербайджану / Национальний педагогичний университетимени М.П.Драгоманова Украiнycька Академия Наук.Гилея.Науковый вiсник. Випуск 64 (№9). Киiв: 2012, c. 198.

13.Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар- Лачинском округе / Науковi записки Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка. Серiя: географiя. – Тернопiль: СМП «Тайп».- №2 (випуск 39). - 2015, c. 26.

14.Quşçu tayfası haqqında / Soy elmi-kütləvi dərgi, №4. Bakı: Tərcümə və nəşriyyat-poloqrafiya mərkəzi, 2010, 63 s. (Həmmüəllif Ə.Çingizoğlu).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı  Dövlət  Universiteti -  2 il

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Coğrafi fikir tarixi və toponimika şöbəsi

Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 50) 2106135

Ev tel.

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

Natiq_20@mail.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023