Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonu

Təvəllüdü:

15 aprel 1955-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti, coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri namizədi

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik dissertasuyasının mövzusu:        

-ixtisas şifrəsi                       

- ixtisasın adı       

- mövzunun adı

     

                                                                                                                                               

 

5406.01              

Qurunun hidrologiyası             

Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadə edilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:           

- ixtisas şifrəsi   

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı   

  

 

5406.01    

Qurunun hidrologiyası   

“Kiçik Qafqaz və Talış dağları çaylarının asılı gətirmələrinin landşaft-ekoloji şəraitin formalaşmasına təsirinin tədqiqi”  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümümi sayı:        

 -xaricdə çıxmış elmi əsərlərinsayı:                         -beynəlxalq bazalarda - referatlaşdırılan və indeksləş- dierilən jurnallarda çap olunan  məqalələrin sayı:

55

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Lənkəran təbii vilayəti çaylarının  su ehtiyatları yenidən qiymətləndirilmiş və vilayətin hidroloji xəritəsi hazırlanmışdır

Elmi əsərlərin adları:

1.Ərazi ekoloji qovşaqlarını sosial coğrafiyası. Bakı 1998. 30 səhifə.Kitab.(Həmmüəllif, A.Qurbanov).

2.İqlim dəyişmələrinin Lənkəran-Astara zonası çaylarının illik və orta aylıq axımına təsiri. Azərbaycan su problemləri elmi-tədqiqat institutu. “Su problemləri, axtarışlar” Elmi-praktik kofransın materailları. (21-22 oktyabr 1999).Bakı 1999. Səh.29-33

3.Viləşçayın su ehtiyatları və səmərəli istifadəsi. Coğrafiyanın və ekologiyanın konseptual məsələləri.(Elmi əsərlər məcmuəsi) I hissə. Lənkəran Dövlət Universiteti. Lənkəran 1999. Səh.13-14.

4.Talış təbii zonasının mühiti. “Coğrafiya və ekologiyanın konseptual məsələləri. I hissə. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi əsərlər məcmuəsi, №1. Lənkəran 1999. Səh.16-17.

5.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının illik axımının xüsusiyyətləri. “Coğrafiya və ekologiyanın konseptual məsələləri. I hissə. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi əsərlər məcmuəsi, №1. Lənkəran 1999. Səh.23-26.

6.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su ehtiyatlarının hesablanması. Fiziki, riyaziyyat, yer elmləri.”Bilgi” dərgisi № 2. Bakı 2000. Səh.95-98.

7.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının çoxillik tərədüdünün sinxronluğunun qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universiteti. YUNESKO-nun Beynəlxalq hidroloji proqramı üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi.”Təchizat su” mövzusunda beynəlxalq su gününə həsr olunmuş elmi praktiki konfransın materialları”  Bakı 2001. Səh.146-147.

8.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su ehtiyatları. LənkəranDövlət Universitetinin xəbərləri №1. Lənkəran 2001. Səh.110-113.

9.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının  su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi. YUNESKO-nun beynəlxalq hidroloji proqramı üzrə Azərbaycan milli komitəsi.”Su ehtiyatları: problemlər, perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq su gününə həsr olunmuş elmi praktiki konfransın materialları” Bakı 2003. Səh.47-51

10.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının orta illik axımının hesablanması və hidroloji rayonlaşdırılması. Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda Geodeziya və kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda  II elmi praktik konfransın materialları. Bakı 2003. Səh.119-122.

11.Regional iqlim dəyişmələrinin Lənkəran təbii vilayəti çaylarının rejiminə təsirinin qiymətləndirilməsi. Fiziki, riyaziyyat, yer elmləri.  № 4. Bakı 2004. Səh.95-98.

12.Lənkəran çaylarının axımının il ərzində paylanması. Azərbaycan aqrar elmi. № 3-4. Bakı 2005. Səh.4-7.

13.Transsərhəd çay hövzələrinin idarə olunması. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərb.MEA H.Əliyev adına coğrafiya institutu X cild. Bakı 2006. Səh.457-464(F.İmanov,həmmüəllif).

14.Lənkəran təbii vilayəti çay sularının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Hidrometeorologiya və ətraf ümhitin monitorinqi №3 Bakı 2006. Səh.101-106.

15.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərərli istifadəsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XI cild  Bakı 2007. Səh.515-522.

16.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının illik axımının antropogen amillərin təsiri nəticəsində dəyişməsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIII cild.  Bakı 2008. Səh 290-298

17.Şərqi Azərbaycan çaylarının su ehtiyatları. Monoqrafiya, Bakı 2012. 184 səhifə.(Həmmüəlliflər İmanov F. və b.).

18.Lənkəran təbii vilayəti çaylarında axım rejiminin formalaşma şəraiti. Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci il dönümünə həsr olunmuş  Respublika Elmi konfransının materialları. Lənkəran 2016. Səh.74-75.

19.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının ekoloji problemləri. Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Təbiyyət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” Respublika Elmi konfransının materialları.(5-6 may 2017-ci il) Lənkəran 2017.

20.Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Aİ Su Çərçivə direktivinə uyğun olaraq Zəyəmçay hövzəsində su tələbatının idarə edilməsi və mühafizəsi (ingilis dilində). Şollar 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 15-16 mart 2017-ci il Bakı. Səh.71-78.(həmmüəllif, İmanov F., R.H.Verdiyev).

21.Динамика изменения годового и максимального стока рек Азербайджана. VII Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства» сборник научных трудов. 25-27 август, 2017 Грузия, Тбилиси. Səh.46-51(həmmüəllif, Ф.А.Иманов,Н.И.Гасановa).

22.Lənkaran təbii vilayəti çaylarında maksimal və minimal axımını formalaşdıran amillər. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Məcmuəsi (oktyabr, 2017). Səh 32-36.

23.Azərbaycanın fiziki coğrafiyası.Dərs vəsaiti.Bakı  2017.207 s.

24.Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələrinin gerçək nəticələri (ingilis dilində). Azərbaycan Memarlıq və İnşaat universiteti “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. 04-06 dekabr 2017-ci il. Bakı. Səh 284-285.(həmmüəllif,R.Mahmudov).

25.İqlim dəyişmələrinin hidrometeoroloji şəraitə təsiri (ingilis dilində). Azərbaycan Memarlıq və İnşaat universiteti “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. 04-06 dekabr 2017-ci il. Bakı. Səh 286-287 (həmmüəllif, R.Mahmudov).

26.Lənkəran təbii vilayətində yeraltı sular və onların ekoloji problemləri. Lənkəran Dövlət Universiteti. “ Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransı. Səh 43-44. Lənkəran 22-23 dekabr 2017-ci il.

27.S/f “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası fənninin məktəb kursu(xəritədə işləməklə)”. Lənkəran Dövlət Universiteti – 2017, dekabr. 12 səhifə.Proqram.

28.Многолетние колебания минимального стока рек Азербайджана. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XX cild, “İnsan və ətraf mühit” mövzusunda elmi konfransın materialları.Bakı 2017. Səh 265-268.( Ф.А.Иманов,      Н.И.Гасанова,И.С.Алиева, А.А.Кулиева).

29.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının qida mənbələri və rejim xüsüsiyyətləri. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, 2018 N1. Səh 3-7.

30.Lənkəran təbii vilayətində yerləşən bulaqlar və onların hidrogeoekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, 2018 N2. Səh 115-125 (həmmüəllif, R.İsmayılov).

31.Dünyanın içməli su problemləri. LDU, Respublika Elmi Konfransı materialları, 2018. Səh 10-12(A.Muradova).

32.Многолетние колебания стока рек Азербайджана. Русское Географическое Общество. Вопросы Географии. Сборник 145.  Гидрологические изменения.  Г. Москва  ООО “ Издательский дом “Кодекс”  2018.  Səh 277-285(Ф.А.Иманов,      Н.И.Гасанова).

33.Müasir iqlim dəyişmələrinin Azərbaycanda hidrometroloji şəraitə təsiri. Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi xəbərləri №2.2020(R.Mahmudov).

34.Regional climate changes and hydromete- orological hazards in Azerbaijan. Transactions of the International Akademy of Science H&E İnnsbruck, Austria -2019. Səh 435-4429R.Mahmudov).

35.Lənkəran ovalığı aqroirriqasiya landşaftlarının coğrafi qiymətləndirilməsi. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, 2018 N2. Səh 130-134(Y.Qəribov, N.İsmayılova , S.Salayev).

36.S/F. “Zərərli tullantılardan ətraf mühitin mühafizəsi” Tədris Proqramı.20 səh.

37.Azərbaycanda dağ turizmi inkişaf edən Şahdağ-Tufandağ-Bazardüzü ərazi- lərinin hidrometeoroloji şəraitinin tədqiqi. “Azərbaycan Respublikasında turizm-rekreasiya zonalarının yaradılması perspektivləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik konfransı materialları. 22 dekabr 2018. Səh 206-210. (R.Mahmudov, F.Dadaşova).

38.Lənkəran təbii vilayəti çaylarının çoxillik sıralarının stastik strukturunun  təhlili. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Təbiət elmləri,  №1, 2019. Səh 5-9.

39.Böyük Qafqazın suvarılan regionlarının aqroirriqasiya landşaftlarının qiymət- ləndirilməsi. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Təbiət elmləri,  №1, 2019. Səh 38-44. (Y.Qəribov, N.İsmailova).

40.Оценка агроирригационных ландшафтов передгорных равнин Малого Кафказа рентгенодифрактрическим анализом. IX İnternational Scientific And Technical Conference “Modern Problems of Water Management, Environmental Protection, Architecture And Construction” COLLEKTED PAPERS  22-27 july, 2019  Tbilisi, Georgia. Səh 108-112 (N.İsmailova, Y.Qəribov).

41.Yan silsilənin yüksək dağlığında eroziya proseslərinin zaman-məkan dinamikasının tədqiqi Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Təbiət elmləri,  №2, 2019(Qəribov Y, Mərdanov İ.) və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzüvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

1977-1986- orta məktəbdə coğrafiya müəllimi

1986-1990- Lənkəran RTŞ-də coğrafiya metodisti

1990-2017-Lənkəran r. Şağlakücə kənd tam orta məktəbin direktoru

09 fevral 2017-2021 yanvar, Lənkəran Dövlət Universiteti “Coğrafiya və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, hazırda həmin kafedrada 0,5 ştat vahidi  müəllim.

Digər fəaliyyəti:

2003-ci ildən hal-hazıra kimi74 saylı seçki dairəsində ekspert komissiyasının sədri

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti telefonu:

(+994 12) 538 54 18

Mobil telefonu:

(+994 50) 322 82 77

Ev telefonu:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]