Amanova Şahnaz Səlim qızı

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Mingəçevir şəhəri

Təvəllüdü

15 iyul 1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

 

5408.01

“Fiziki coğrafiya, biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası”

“Acınohur öndağlığı və bitişik ərazilərin müasir landşaftlarının transformasiyasının ekocoğrafi xüsusiyyətləri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

 

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Landşaftların CİS texnologiyaları əsasında analizi

2. Bitki örtüyünün CİS texnologiyaları ilə deşifrələnməsi

3. Su hövzələrinin CİS texnologiyaları əsasında tədqiqi

4. Landşaft ekoloji problemlərin CİS texnologiyaları əsasında tədqiqi

5. Torpaqların şüakeçirmə qabiliyyətinin MZ əsasında təhlili

6. Süni peyklərin məlumatları əsasında iqlim elementlərinin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Acınohur alçaqdağlığında Axar Baxar silsiləsinin arid meşə landşaftlarının diferensiasiyası və onların optimallaşdırılması. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, XVIII cild. Bakı, 2013, s. 196-198

2. Антропогенная трансформация и оптимизация сухого степного геосистемы Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий. Академический журнал Западной Сибири, Тюмень, 2015, Том 11, №3, с.73-77

3. Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərzilərdə torpaqdan istifadənin landşaftların antropogen transformasiyasına təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət Elmləri Seriyası, 2015, № 4, s.158-165

4. Anthropogenic dynamics of the forest landscape of plains and their optimization. Coğrafiya və təbii resurslar // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. 2016, № 1. p. 29-32

5. Arid meşə landşaftlarının antropogen transformasiyası. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, 2016, cild 8, № 2, s.121-125

6. Оценивание экологического состояния полупустынных ландшафтов Аджиноурского предгорья и прилежащих к нему территорий. Herald Khmelnytskyi National University, Economic sciences, 2016, № 3,part 1, p. 261-264

7. Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərin landşaft ekoloji potensialinin qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Universiteti, Elmi Əsərlər jurnalı, 2016, № 2, s.164-172

8.Acınohur öndağlığı və ona bitişik ərazilərdə landşaft ekoloji stabillik və onun optimallaşdırılması. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, XIX cild, 2017, s. 134-138

9. Investigation of the dynamics of landscapes on the basis of vegetation indication. Ankara Universitesi Çevre bilimleri dergisi, 2019, s. 34-41 Turkiyə, Ankara

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2019-  Bakı Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı Kartoqrafiya Fabriki

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

539 33 76

Mobil tel.

070 265 95 68

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

shahnaz.amanova@bk.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020