Veb-sayt:

  

Anadan olduğu yer:

Gürcüstan, Bolnisi rayonu

Təvəllüdü:

4 iyun, 1988-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universiteti, coğrafiya  fakultəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 “Geomorfologiya”

“Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin statik-dinamiki amillərinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi (Xram-Zəyəm çayları arası)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

 

1

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin statik-dinamiki amillərinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi  və  ərazinin ekogeomorfoloji rayonlaşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1."Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı morfostrukturlarının mühit əmələgətirmədə rolunun ekogeomorfoloji tədqiqi (Xram və Zəyəm çayları arası)" (Həmmüəllif  H.A.Xəlilov), AMEA Xəbərlər, Yer elmləri,   2013, N4, s.53-57

2.Значение показателей горизонтального и вертикального    расчленения рельефа северо-восточного склона Малого Кавказа в экогеоморфологических исследованиях (междуречье Храми-Зайам) ( cовместно с Г.А. Халилов),  Географический      Вестник Пермского ГНИУ, №4 ,2014, с. 17-21

3.Ekogeomorfoloji qiymətləndirmə məqsədi ilə relyefin morfometrik göstəricilərinin təhlili (Xram-Zəyəm çayları arası), Coğrafiya və təbii  resurslar,  №2, Bakı,  2015, s. 41-45

4. The Role of Static and Dynamic Factors in the Ecogeomorphological Regionalization of Relief (North-Eastern Slope of the Minor Caucasus)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı  Dövlət  Universiteti -  1 il

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

02.15.2017-ci ildə,  AMEA-nın Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 33  36

Mobil tel.:

(+994 12) 55 660 80 93

Ev tel.:

(+994 12) 427 42 77

Faks:

 

Elektron poçtu:

samira.abushova88@gmail.com

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023