Abuşova  Samirə  Nəsib  qızı 

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Gürcüstan, Bolnisi rayonu

Təvəllüdü

4 iyun, 1988-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universiteti, coğrafiya  fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

5409.01

“Geomorfologiya”

“Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin statik-dinamiki amillərinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi (Xram-Zəyəm çayları arası)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

 

1

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin statik-dinamiki amillərinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi  və  ərazinin ekogeomorfoloji rayonlaşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. "Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı morfostrukturlarının mühit əmələgətirmədə rolunun ekogeomorfoloji tədqiqi (Xram və Zəyəm çayları arası)" (Həmmüəllif  H.A.Xəlilov), AMEA Xəbərlər, Yer elmləri,   2013, N4, s.53-57

2. Значение показателей горизонтального и вертикального    расчленения рельефа северо-восточного склона Малого Кавказа в экогеоморфологических исследованиях (междуречье Храми-Зайам) ( cовместно с Г.А. Халилов),  Географический      Вестник Пермского ГНИУ, №4 ,2014, с. 17-21

3. Ekogeomorfoloji qiymətləndirmə məqsədi ilə relyefin morfometrik göstəricilərinin təhlili (Xram-Zəyəm çayları arası), Coğrafiya və təbii  resurslar,  №2, Bakı,  2015, s. 41-45

 

4. The Role of Static and Dynamic Factors in the Ecogeomorphological Regionalization of Relief (North-Eastern Slope of the Minor Caucasus)

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı  Dövlət  Universiteti -  1 il

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

02.15.2017-ci ildə,  AMEA-nın Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti tel.

539 33  36

Mobil tel.

055 660 80 93

Ev tel.

427 42 77

Faks

 

Elektron poçtu

samira.abushova88@gmail.com

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020