Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

27 İyun 1978-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Sənaye İnstitutu

(indiki Sumqayıt Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi:

Texnika elmlər namizədi

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

05.07.12

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

Peyk verilənlərindən istifadə etməklə Azərbaycanın iqlim xarakteristikalarının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21 

1

Qrant layihə UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme in 2002 “The impact of natural and human factors on climate change in Azerbaijan and the Caspian Sea”

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

yox

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

yox

Əsas elmi nailiyyətləri:

İlk dəfə olaraq Azərbaycanda müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə iqlim dəyişikliklərinin dinamikası haqqında informasiyanın alınmasının metodikası hazırlanmışdır

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Зейналов И.М., Юзбеков Ю.А., Ахмедова Р.Р.. Исследование факторов воздействия на изменение климата над Абшероном. Тезисы докладов III международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, с. 67-68.

2.Зейналов И.М., Юзбеков Ю.А., Ахмедова Р.Р.. Роль углекислого газа в изменении климата. Тезисы докладов III международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, с. 68-69.

3.Зейналов И.М.. Естественные и антропогенные факторы глобальных изменений климата. - II международный симпозиум Экологические и технологические проблемы в чрезвычайных ситуациях, Баку, 2002, с. 166-168.

4.Гаджи-Заде Ф.М., Алиев Н.Р., Зейналов И.М.. Влияние естественных и антропогенных факторов на изменения климата. Материалы II международной научно-практической конференции «Последствие воздействия чрезвычайных ситуаций на ослабление устойчивого развития в стране», Баку, 2003, с.209-211.

5.Зейналов И.М.. Дистанционное зондирование в исследовании климатических характеристик. Материалы II международной научно-практической конференции «Последствие воздействия чрезвычайных ситуаций на ослабление устойчивого развития в стране», Баку, 2003, с. 211-214.

6.Козодеров В.В., Титов В.В., Зейналов И.М.. Изменения биосферы и климата: роль спутниковых и наземных наблюдений. Всемирная конференция по изменению климата, Москва, 2003, с. 300-305.

7.Козодеров В.В., Зейналов И.М., Титов В.В., «Анализ временных рядов наблюдений биосферы и климата по спутниковым и наземным данным» «Жизнь Земли», изд. МГУ, Москва, 2004, с. 231-236.

8.Гаджи-заде Ф.М., Бадалова А.Н., Алиев Н.Р.. Зейналов И.М. Дистанционные методы исследования влияния климатических изменений на стихийно-разрушительные процессы. МАА; Елми мяъмцяляр, Ъилд 6, № 1, посвященный 70-летию акад. А.М. – Дж. Пашаеву, Баку, 2004, с.294-297.

9.Зейналов И.М.. Интеграция аэрокосмических и наземных измерений межгодовой изменчивости климатических параметров на территории Азербайджана. Конференция молодых ученых и аспирантов, НАНА, Баку, 2004, с. 89-92.

10.Зейналов И.М., Радиационный баланс как один из факторов формирования климата на территории Азербайджана. Материалы ученых записок Национальной Авиационной Академии, Баку, 2004, с.

11.Гаджи-заде Ф.М., Алиев Н.Р., Зейналов И.М.. Космический мониторинг климатических изменений прибрежной зоны Азербайджана. Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании. Баку, 2004, с. 85-89.

12.Haji-zadeh F.M., Zeynalov I.M., Satellite climatology and alternative energy. Energy Ecology Economy. Eight Baku International Congress Baku, Azerbaijan Republic, Baku, 2005, p. 95-98.

13.Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Ismayil Zeynalov Alternative energy – Environment Safety. Int`l J. Of Aeronautical &Space Sciences, Vol. 10, №1, May 2009

14.И.М. Зейналов,  Х.А. Асадов, Н.Р. Алиев, С.Р. Ибрагимова. Космический мониторинг экологических рисков на южном Кавказе. Elmi məcmuələr. Cild 17 №4. Oktyabr-Dekabr – 2015. с.22-26. 

15.И.М.Зейналов. Использование низкоорбитальных спутников в решении проблем агрокультурного продовольствия Азербайджана.  Международная Научная Конференция «Влияние климатических изменений на биоразнообразие растений» Азербайджан, Баку, Институт Дендрологии НАНА 19-21 сентября 2017 – с. 513-517.

16.Зейналов И. Применение низкоорбитальных спутников в развитии альтернативной энергетики на территории Азербайджана. VIII Всероссийская конференция по атмосферному электричеству [с международным участием]: сборник трудов / отв. ред. Г.Г. Щукин. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2019. – 122-123 с. 

17.Аллахвердиев З.С., Зейналов И.М., XXI век. Новые методы и средства дистанционного зондирования в исследованиях климата. Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы: Материалы международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 3-5 октября 2019).- с. 19-24.

18.И.М. Зейналов Взаимосвязь адиабатических процессов с  составляющими радиационного баланса при формировании климата Азербайджана. Сдано в печать «Всероссийская научная конференция «наука в вузовском музее». 12-14 ноября – 2019.- сдано в печать.

19.H.G. Gasanov, I.M. Zeynalov. Use of low-orbit satellites in the creation of the recreational industry in the territory of Azerbaijan. International conference. Mountains: cultures, landscapes and biodiversity. 10-12 may, Baku, Azerbaijan. sent for the press

20.Мехтиева Г.Ю., Зейналов И.М.,Ахмедова Н.М.,  Аббасова М.А. Программно-приборный комплекс для моделирования сложных систем. Баку – сдано в печать. 

21.H.G.Gasanov, I.M. Zeynalov. Possibility of Estimating Radioacive Fallout by Modelling Atmospheric Processes. Advances in Ecological and Environment al Research ISSN 2517-9454. Sent for the press.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

yoxdur

Pedaqoji fəaliyyəti:

var

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları:

yox

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 55) 993-08-62

Ev tel.:

(+994 12) 477-16-06

Faks:

 

Elektron poçtu:

ismayil_zeynalov@outlook.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023