Zeynalov İsmayıl Muxtar oğlu

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 27 İyun 1978-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Sənaye İnstitutu  (indiki Sumgayit Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi

Texnika elmlər namizədi

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

05.07.12

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

Peyk verilənlərindən istifadə etməklə Azərbaycanın iqlim xarakteristikalarının tədqiqi

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

21

 

1

Qrant layihə UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme in 2002 “The impact of natural and human factors on climate change in Azerbaijan and the Caspian Sea”

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

yox

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

yox

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq Azərbaycanda müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə iqlim dəyişikliklərinin dinamikası haqqında informasiyanın alınmasının metodikası hazırlanmışdır

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Зейналов И.М., Юзбеков Ю.А., Ахмедова Р.Р.. Исследование факторов воздействия на изменение климата над Абшероном. Тезисы докладов III международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, с. 67-68.

2. Зейналов И.М., Юзбеков Ю.А., Ахмедова Р.Р.. Роль углекислого газа в изменении климата. Тезисы докладов III международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, с. 68-69.

3. Зейналов И.М.. Естественные и антропогенные факторы глобальных изменений климата. - II международный симпозиум Экологические и технологические проблемы в чрезвычайных ситуациях, Баку, 2002, с. 166-168.

4. Гаджи-Заде Ф.М., Алиев Н.Р., Зейналов И.М.. Влияние естественных и антропогенных факторов на изменения климата. Материалы II международной научно-практической конференции «Последствие воздействия чрезвычайных ситуаций на ослабление устойчивого развития в стране», Баку, 2003, с.209-211.

5. Зейналов И.М.. Дистанционное зондирование в исследовании климатических характеристик. Материалы II международной научно-практической конференции «Последствие воздействия чрезвычайных ситуаций на ослабление устойчивого развития в стране», Баку, 2003, с. 211-214.

6. Козодеров В.В., Титов В.В., Зейналов И.М.. Изменения биосферы и климата: роль спутниковых и наземных наблюдений. Всемирная конференция по изменению климата, Москва, 2003, с. 300-305.

7. Козодеров В.В., Зейналов И.М., Титов В.В., «Анализ временных рядов наблюдений биосферы и климата по спутниковым и наземным данным» «Жизнь Земли», изд. МГУ, Москва, 2004, с. 231-236.

8. Гаджи-заде Ф.М., Бадалова А.Н., Алиев Н.Р.. Зейналов И.М. Дистанционные методы исследования влияния климатических изменений на стихийно-разрушительные процессы. МАА; Елми мяъмцяляр, Ъилд 6, № 1, посвященный 70-летию акад. А.М. – Дж. Пашаеву, Баку, 2004, с.294-297.

9. Зейналов И.М.. Интеграция аэрокосмических и наземных измерений межгодовой изменчивости климатических параметров на территории Азербайджана. Конференция молодых ученых и аспирантов, НАНА, Баку, 2004, с. 89-92.

10. Зейналов И.М., Радиационный баланс как один из факторов формирования климата на территории Азербайджана. Материалы ученых записок Национальной Авиационной Академии, Баку, 2004, с.

11. Гаджи-заде Ф.М., Алиев Н.Р., Зейналов И.М.. Космический мониторинг климатических изменений прибрежной зоны Азербайджана. Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании. Баку, 2004, с. 85-89.

12. Haji-zadeh F.M., Zeynalov I.M., Satellite climatology and alternative energy. Energy Ecology Economy. Eight Baku International Congress Baku, Azerbaijan Republic, Baku, 2005, p. 95-98.

13. Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Ismayil Zeynalov Alternative energy – Environment Safety. Int`l J. Of Aeronautical &Space Sciences, Vol. 10, №1, May 2009

14. И.М. Зейналов,  Х.А. Асадов, Н.Р. Алиев, С.Р. Ибрагимова. Космический мониторинг экологических рисков на южном Кавказе. Elmi məcmuələr. Cild 17 №4. Oktyabr-Dekabr – 2015. с.22-26.

 

15.И.М.Зейналов. Использование низкоорбитальных спутников в решении проблем агрокультурного продовольствия Азербайджана.  Международная Научная Конференция «Влияние климатических изменений на биоразнообразие растений» Азербайджан, Баку, Институт Дендрологии НАНА 19-21 сентября 2017 – с. 513-517.

 

16.Зейналов И. Применение низкоорбитальных спутников в развитии альтернативной энергетики на территории Азербайджана. VIII Всероссийская конференция по атмосферному электричеству [с международным участием]: сборник трудов / отв. ред. Г.Г. Щукин. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2019. – 122-123 с.

 

17.               Аллахвердиев З.С., Зейналов И.М., XXI век. Новые методы и средства дистанционного зондирования в исследованиях климата. Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы: Материалы международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 3-5 октября 2019).- с. 19-24.

 

18.          И.М. Зейналов Взаимосвязь адиабатических процессов с  составляющими радиационного баланса при формировании климата Азербайджана. Сдано в печать «Всероссийская научная конференция «наука в вузовском музее». 12-14 ноября – 2019.- сдано в печать.

 

19.           H.G. Gasanov, I.M. Zeynalov. Use of low-orbit satellites in the creation of the recreational industry in the territory of Azerbaijan. International conference. Mountains: cultures, landscapes and biodiversity. 10-12 may, Baku, Azerbaijan. sent for the press

 

20.           Мехтиева Г.Ю., Зейналов И.М.,Ахмедова Н.М.,  Аббасова М.А. Программно-приборный комплекс для моделирования сложных систем. Баку – сдано в печать. 

 

21.           H.G.Gasanov, I.M. Zeynalov. Possibility of Estimating Radioacive Fallout by Modelling Atmospheric Processes. Advances in Ecological and Environment al Research ISSN 2517-9454. Sent for the press.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

yoxdur

 

Pedaqoji fəaliyyəti

var

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

yox

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA ak. H.Ə.Əliyev adına  Coğrafiya İnstitutu.

Ünvan: AZ1043 Bakı ş., H.Cavid pr.115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(055) 993-08-62

Ev tel.

477-16-06

Faks

 

Elektron poçtu

ismayil_zeynalov@outlook.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020