Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad şəhəri  

Təvəllüdü:

04. 05. 1953.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru   

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 11.00.09

«Метеорология, климатология, агрометеорология»

Эволюция радиолокационных характеристик градовых облаков различной структуры и эффективность активного воздействия на них.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 25.00.30

«Метеорология, климатология, агрометеорология»

Исследование грозоградовых и ливневых явлeний на территории Азербайджана и методы их прогнозирования.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

81

30

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Radiolokasiya meteorologiyası və hidrologiyası, atmosfer proseslərinə fəal təsir,  iqlimşünaslıq və radiolokasiya iqlimşünaslığı, iqlim dəyişmələri sahələrində

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Повторяемость градовых явлений на терри-тории Азербайджана// Известия НАН Азербай-джана. Сер. науки о Земле, 2006, №4, с. 75-80

2.Current changes of the atmospheric precipi-tation regime on the territory of Azerbaijan// Geography and Natural Resources,  Elsevier, 2009, 30(4), p. 403-407 (həmmüəlliflərlə)

3.Селевые явления на южном склоне Большого Кавказа и гидрометеорологические факторы их формирования // Известия РАН. Серия географическая, № 2,  2008,  с. 116-121 (həmmüəlliflə).

4.Современные климатические изменения на территории Азербайджана // Экология и Промышленность России, Москва, 2009, № 5, с. 56-59

5.Грозоградовые и селевые  явлeния на территории Азербайджана и радиолокацион-ные  методы их прогнозирования. Баку: «Элм»,  2012, 292 s.

6.Radar meteorologiysı. Bakı, 2016, 148 s.

7.Явление Эль-Ниньо и колебание уровня Каспийского моря // Гидрометеорология и Экология,  Алматы, 2017, № 1, c/ 7-15 (həm-müəlliflərlə)

8.Реальное положение с молниями на территории Aзербайджана// GESJ: Physics 2017 | No.2(18), pp. 25-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.«Радиотехнические и Телекоммуника-ционные Системы» (Rusiya) və  “Гидрометео-рология и Экология» (Kazaxstan)  elmi jurnal-larının redaksiya kollegiyalarının üzvü

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

Milli Aviasiya Akademiyası və AMEA Coğrafiya İnstitutunda ixtisas fənləri

Digər fəaliyyəti:

Magistr, doktorant, dissertantlara elmi rəhbərlik; dissertasiya işlərinə opponentlik; Coğrafiya İnstitutunun “Dissertasiya Şurasının üzvü”  

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsi. H.Cavid pr.115.

Vəzifəsi:

Xəzərin hidrometeorologiyası şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.:

012 539 29 45

Mobil tel.:

050 225 06 81

Ev tel.:

012 560-21-14

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]