Səfərov Səid Həsən oğlu  

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad şəhəri  

Təvəllüdü

04. 05. 1953.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya elmləri doktoru   

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 11.00.09

«Метеорология, климатология, агрометеорология»

 Эволюция радиолокационных характеристик градовых облаков различной структуры и эффективность активного воздействия на них.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.30

«Метеорология, климатология, агрометеорология»

Исследование грозоградовых и ливневых явлeний на территории Азербайджана и методы их прогнозирования.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

81

30

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

---

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Radiolokasiya meteorologiyası və hidrologiyası, atmosfer proseslərinə fəal təsir,  iqlimşünaslıq və radiolokasiya iqlimşünaslığı, iqlim dəyişmələri sahələrində

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Повторяемость градовых явлений на терри-тории Азербайджана// Известия НАН Азербай-джана. Сер. науки о Земле, 2006, №4, с. 75-80

2. Current changes of the atmospheric precipi-tation regime on the territory of Azerbaijan// Geography and Natural Resources,  Elsevier, 2009, 30(4), p. 403-407 (həmmüəlliflərlə)

3. Селевые явления на южном склоне Большого Кавказа и гидрометеорологические факторы их формирования // Известия РАН. Серия географическая, № 2,  2008,  с. 116-121 (həmmüəlliflə).

4. Современные климатические изменения на территории Азербайджана // Экология и Промышленность России, Москва, 2009, № 5, с. 56-59

5 Грозоградовые и селевые  явлeния на территории Азербайджана и радиолокацион-ные  методы их прогнозирования. Баку: «Элм»,  2012, 292 s.

6. Radar meteorologiysı. Bakı, 2016, 148 s.

7. Явление Эль-Ниньо и колебание уровня Каспийского моря // Гидрометеорология и Экология,  Алматы, 2017, № 1, c/ 7-15 (həm-müəlliflərlə)

8. Реальное положение с молниями на территории Aзербайджана// GESJ: Physics 2017 | No.2(18), pp. 25-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

1.«Радиотехнические и Телекоммуника-ционные Системы» (Rusiya) və  “Гидрометео-рология и Экология» (Kazaxstan)  elmi jurnal-larının redaksiya kollegiyalarının üzvü

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Milli Aviasiya Akademiyası və AMEA Coğrafiya İnstitutunda ixtisas fənləri

 

Digər fəaliyyəti

 

 Magistr, doktorant, dissertantlara elmi rəhbərlik; dissertasiya işlərinə opponentlik; Coğrafiya İnstitutunun “Dissertasiya Şurasının üzvü”  

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsi. H.Cavid pr.115.

Vəzifəsi

Xəzərin hidrometeorologiyası şöğbəsinin müdiri

Xidməti tel.

012 539 29 45

Mobil tel.

050 225 06 81

Ev tel.

012 560-21-14

Faks

 

Elektron poçtu

safarov53@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020