Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan, Siyəzən rayonu

Təvəllüdü:

04 yanvar 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika fakultəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 01.04.12

“Geofizika”

“Atmosferin suüstü qatında oxşarlıq nəzəriyyəsinin struktur xarakteristikalarının və universal funksiyalarının tədqiqi.”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  25.00..27

“Qurunun hidrologiyası,su resursları, hidrokimya”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 150

 26

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Suüstü atmosfer qatında atmosfer turbulentliyinin oxşarlıq nəzəriyyəsinin universal funksiyalarının müəyyən edilməsi.

2. Gəmidən və tərpənməz platfornadan “dəniz – atmosfer” qarşılıqlı təsirlərinin öyrənilməsi..

3 Xəzər dənizi səviyyəsinin müxtəlif miqyaslı

 (əsri, illik, mövsümi) dəyişmələrinin və onların səbəblərinin tədqiqi.

4. Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası sahil zonasının subasma Atlasının aerokosmik və instrumental müşahidələr əsasında tərtib edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Об  универсальных  функциях для атмосферной турбулентности над морем. В кн.. «Физика атмосферы  и проблема климата », М.Наука, 1980,

2. Мелкомасштабные пульсации температуры в приводном слое атмосферы.. Изв. АН СССР Физика атмосферы и океана Т.17. №5, 1981

3. Взаимосвязь колебания и уровня  и солености  вод Каспийского моря. Метеорология и Гидрология  №7, 1997

4.Динамика изменение уровня Каспийского моря в историческое время и ближайшем будущем. Метеорология и Гидрология  №3, 1999

5.Подъем уровня Каспийского моря и затопления прибрежной зоны Азербайджана Баку «Элм»  2001. 145 с.

6. Modern problems of the Caspian sea -  The Caspian sea – Internation Journal on the collected academic artieles  Astrakhan 1998..

7. Present rise of the water level of the Caspian Sea and its influentse on the economy of Azerbaiijan. Regional workshop on intergrfted Coastal zone managment Iran 19966

8. Problems and prospects of water resoureces  management in the  Azerbaijan . Sustainable use and development of watersheds.NATO – OTAN. Springer 2008

9.The lastsharp eise of the level of the Caspian sea and its influentse on the coastal zone  of Azerbaiijan. Moscou State Universiti . Proc. of the internation conference. 2010

10.Gəmi sürücülüyü hidrometeorologiyası  Dərslik ..Bakı “Elm”2007, 337 s.

11. Dəniz nəqliyyatı cografiyası.  Dərslik Bakı “Elm”2012, 301 s.

12. Meteorologiya və Okeanoqrafiya. Dərslik Bakı 2013, 260 s. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

1983-2003, Bakı Dövlət Universiteti,

2009 – 2012 Milli Aviasiya Akademiyası,

1997 – 2017  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasıi

 

Digər fəaliyyəti:

1994 - 2001 “Xəzər dənizi Hidrometeorologiya Mərkəzinin” rəisi. – Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi.

2002 – 2009 “Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzinin” direktoru. - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

539 29 45

Mobil tel.:

050 474 1599

Ev tel.:

429 40 85

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]