Anadan olduğu yer

Azərb.SSR, Bakı şəhəri                                                                                    

Təvəllüdü

17 mart 1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5401.01

İqtisadi coğrafiya

“Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının inkişafı və ərazi təşkilində daşqın hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35 elmi məqalə

 

12 elmi məqalə

 

8 elmi məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Təsərrüfatın davamlı inkişaf  göstəriciləri ilə daşqın hadisələrinin dinamikası arasında asılılığən elmi təhlili, əhali məskunlaşması və təssərrüfat sahələrinin inkişafı və ərazi təşkilinə vurduğu zərərlərə görə rayonlaşdırma aparılmış və xəritələşdirilmişdir.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

·         2018, Азербайджано-Российские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы.

·         2018, Sustainable development of regions of Azerbaijan Republic and their sosial-geographical problems.

·         2017, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və dayanıqlı qida təminatı.

·         2017, Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dayanıqlı inkişafında innovasiyaların tətbiqi.

·         2016, Этнополитические конфликты в пост-советских странах.

·         2016, Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijan.

·         2016, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialından istifadə dövlətin regional siyasətinin strategiyası.

·         2015, Azərbaycanda Azad İqtisadi Zonalar.

·         2015, Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri.

·         2014, Наводнения в нижнем течении реки Кура и их последствия.

·         2014, Наводнения в Аранском экономико-географическом районе.

·         2014, Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz lowland.

·         2013, Inundations in the Kura River.

·         2013, Daşqınların vurduğu zərərdən asılı olaraq ərazinin rayonlaşdırılması.

·         2012, Наводнения в Азербайджане.

·         2012, Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers.

·         2012, Daşqın hadisəsinin Aran iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə təsiri.

·         2012, Aran iqtisadi rayonunda daşqın hadisəsinin nəqliyyat şəbəkəsinin və sosial infrastrukturun ərazi təşkilinə təsiri.

·         2011, Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями.

·         2011, Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində təbii fəlakətlərin tədrisinə dair.

·         2011, Azərbaycan daşqınlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri görülərsə, müsbət nəticə əldə oluna bilər.

·         2011, 2010-cu il daşqınlarının Aran iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinə və əhali məskunlaşmasına təsiri.

·         2010, Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdü və onun Kür çayı hövzəsində daşqınların yaranmasında rolu.

·         2010, Qlobal iqlim dəyişikliklərinin Kür və Araz çaylarında daşqınların baş verməsində rolu.

·         2010, Dünyada daşqınlara qarşı tətbiq olunan metodlardan Azərbaycanda istifadə.

·         2010, Azərbaycanda daşqınlara qarşı mübarizədə dünya təcrübəsindən istifadə.

·         2009, Daşqınlarla mübarizə işi daima dövlətin nəzarətində olmalıdır. “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”.

·         2009, Daşqın hadisəsinin yayıldığı ərazilər və ona qarşı mübarizə tədbirləri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

1.       AMEA “ GƏNC ALİM ” təşkilatının üzvü, 2014

2.       Azərbaycan Cografiya Cəmiyyətinin üzvü, 2015

3.       BDU, Coğrafiya fakültəsində “İNNOVATİV layihələrə dəstək” qrupunun rəhbəri, 2016

4.       BDU, FD.02.195 saylı Dissertasiya Şurasının üzvü, 2018

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştiraki

·         2018, “Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar”. Elmi-praktiki konfrans. BDU, Bakı.

·         2017, AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş, Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilən konfrans.

·         2017, “University Experience Exchange” Conference from 22 to 26 February 2017 in Madrid–Juan Carlos University, Spain. İnternational Sertificate.

·         2016, “University Experience Exchange” Conference from 8 to 13 February 2016 in Paris –Sorbon University Abu Dhabi, U.A.E. Sertificate.

·         2016, “İnnovation Education in the World ” Conference from 25 to 30 August 2016 in Paris –Sorbon University in Paris, İnternational Sertificate.

·         2016, “Azərbaycan Regionlarının Coğrafi Problemləri” Elmi-Praktiki Konfrans. BDU, Bakı

·         2015, Post 2015: Qlobal Cagırışlar Şəraitində Azərbaycan Respublikasının Davamlı İnkişafının İdarə edilməsi. Elmi –paktiki konfrans.

·         2015, Coğrafiya:Nəzəriyyə, Praktika və İnnovasiya. Elmi Praktiki Konfrans. BDU, Bakı.

·         2013, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı.

·         2012, Международная научно – практическая конференция «Теоретические и практические аспекты развития современной науки». «Институт Стратегических Исследований». Москва .

·         2012, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. World forum – international congress 2012- İstanbul, turkey.

·         2012, AMİU, “Fövqəl”-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bakı.

·         2012, “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. Bakı.

·         2011, Riskin idarə olunmasına həsr edilmiş beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans.

·         2011, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization geocataclysm-2011. İstanbul, Turkey.

·         2011, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransı. Bakı.

·         2010, Doktorontların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi konfransı. Bakı.

·         2010, «Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: təhlükə və risklər»ə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Baki.

·         2009, Prof. Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. Bakı.

·         2009, «Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri»nə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Bakı.

 Kitablar

 

·         2018, “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiysı (Postsovet ölkələrinin coğrafiyası)” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2018, 508 səh.

·         2015, FÖVQƏLADƏ HALLAR. Məktəblinin Ensiklopediyası. UNİSEF Azərbaycan ,Azərbaycan Respublikasi Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Redaksiya heyətinin üzvü. Bakı-2015. 520 səh.

·         2014, Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri. Monoqrafiya. Bakı-2014. 192 səh.

Apardığı dərslər: 

 İqtisadi coğrafiyanın nəzəri əsasları, Siyasi coğrafya və Geopolitika, Postsovet ölkələrinin coğrafiyası, Coğrafiya tarixi, Təbii Fəlakətlərin coğrafiyası, Regionların soial iqtisadi coğrafiyası, Azərbaycan regionlarının tarazlı sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, Sənaye coğrafiyası.

30-dan artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin və 10 dərs proqramının müəllifidir.

Əmək fəaliyyəti

·         1999–2005, Nərimanov rayonu 212 saylı orta məktəb, coğrafiya müəllimi

·         2000-2017, Türkiyənin Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyi, müdir müavini coğrafiya müəllimi

·         2003-2012, Azərbaycan MEA MXKE Tİ XKTB, mühəndis

·         2012-ci ildən akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Coğrafi fikir tarixi və toponimika şöbəsi, böyük elmi işçi

·         2008- 2015, BDU, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında saathesabı müəllim

·         2015-ci ildən BDU, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında tam ştat müəllim

Pedaqoji fəaliyyəti

20-ildən artıq

Digər fəaliyyəti

1.Bakı Dövlət Universiteti “İctimai Nəzarət  və Məsləhət Şurasının” Coğrafiya fakültəsi  üzrə nümayəndəsi

2. Bakı Dövlət Universiteti İnnovativ  layihələrə dəstək qrupunu Coğrafiya fakültəsi üzrə nümayəndəsi

Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-FƏXRİ FƏRMAN, 2007 ci il.

2. İlk Respublika İnnovasiya Musabiqəsinin qalibi, Sertifikat, 2017-ci il.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

538-11-58

Mobil tel.

050 349 41 99                                                  

Ev tel.

(012) 456 23 56

Faks:

 

Elektron poçtu:

musayeva.mr@gmail.com

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020