Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərb.SSR, Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

14 may 1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

5409.01

Geomorfologiya

“Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı ekogeomorfosistemlərinin qiymətləndirilməsi”(KŞ deşifrlənmə materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının ekogeomorfosistemləri  qiymətləndirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

1.Некоторые особенности развития и дифференциации Шамкирской морфоструктуры (на основе космоснимков). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri VIII cild, Bakı, 2003, s. 167-171

2.Выявление cтруктурно-геоморфологической интерпретации линеаментной сети Западного Азербайджана. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti əsərləri, IX cild, Bakı, 2004, s. 228-234.

3.Морфометрическая раздробленность - как индикатор морфотектонической напряженности (на примере северо-восточного склона Малого Кавказа). Земная поверхность, ярусный рельеф и скорость рельефообразования. Иркутск, 2007, с. 165-167.

4.Выявление каркаса морфотектонических блоков-сегментов северо-восточного склона Малого Кавказа на основе количественных данных современного рельефа. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti əsərləri, XII cild, Bakı, 2008, s. 182-186.

5.Современная тенденция активизации оползневых процессов под воздействием техногенного фактора (на примере северо-восточном склоне Малого Кавказа). Beynəlxalg elmi-praktik konfrans “Fövqaladə hallar və ətraf mühit”,15-16 dekabr Bakı, 2009,239-241s.

6.Усиление экзодинамической   напряженности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под воздействием селевых явлений Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı, 2010, s. 63-65.

7.Научно-методические проблемы оценки т картирования оползневой опасности (на примере северо-восточного склона Малого Кавказа). VII Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений» Владикавказ.14-16 сентября 2010. 120-126 s.

8.Усиление оползневой опасности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под антропогенным воздействием. AMEA-nın Xəbərləri 2011-ci il, Bakı, 70-74 s.

9. Усиление риска селеопасности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под антропогенным воздействием. Аzərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. ХVI cild. Bakı  2011, s. 25-28

10.Эндодинамическая обусловленность экзогенных рельефообразующих процессов. Днепропетровск. Вестник №15, 2013, стр.139-145

11.Воздействие количественных показателей рельефа на особенности геодинамической напряженности горных территорий Азербайджанской части Малого Кавказа (на примере северо-восточного склона). Академический журнал Западной Сибири. Россия, Тюмень №3(52),т.10, 2014. с.134-137.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Geomorfologiya və təbii risklər

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5393361

Mobil tel.:

(+944 55) 556 36 63

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

kulievasevinc@gmail.com

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023