Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayon Ağbulaq kəndi

 

Təvəllüdü:

11.06.1984

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

 

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

 

Elmi rütbəsi:

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

54 01.01

İqtisadi coğrafiya

Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi - coğrafi problemləri ( Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15  elmi məqalə, 

1 kitab

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında əhalinin miqrasiyası və onun demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri (GİS texnalogiyası vasitəsilə) tədqiqat obyekti kimi öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq NMR-də "kəfkirvarı miqrasiya" tərəfimizdən kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Həmçinin Muxtar respublikanın miqrasiya və demoqrafik göstəricilərini əks etdirən xəritələr GİS texnologiyası vasitəsilə ilk dəfə olaraq hazırlanmışdır.

1.Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin xarici miqrasiya proseslərində iştirakı və onun səbəbləri müəyyənləşdirilmişdir;

2.Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərin inkişaf xüsusiyyətləri və bu prosesə təsir edən miqrasiya iqtisadi-coğrafi aspektdə öyrənilmişdir;

3.Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxili miqrasiyanın istiqamətləri və səbəbləri tədqiq edilmişdir;

4.Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması və tənzimlənməsi yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

1."Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinin dinamikasının iqtisadi coğrafi təhlili" AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri, 2014, № 3-4, səh.66-73.

2.Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər və kənd əhalisinin təbii artım proseslərinin ərazi fərqləri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2013, № 1, s. 174-180.

3.Tahirova H.M. Miqrasiya proseslərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafik vəziyyətinin tənzimlənməsinə təsiri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2011, № 2, s. 173-181

4.Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirmə istiqamətləri // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVII cild, Bakı, 2012 s. 395-400.

5."Естественное движение населения Нахичеванской Автономной Республики и его влияние на демографические процессы" Вестник Евразийской Академии административных наук, 2014, səh.107-111.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: 

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Coğrafiya institutu

Digər fəaliyyəti :

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5393361

Mobil tel.:

(+994 50) 8730073

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

hicran.tahirova@mail.ru

 

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023