Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayon Ağbulaq kəndi

 

Təvəllüdü

11.06.1984

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 


54 01.01

İqtisadi coğrafiya

Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi - coğrafi problemləri ( Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15  elmi məqalə, 

1 kitab

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında əhalinin miqrasiyası və onun demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri (GİS texnalogiyası vasitəsilə) tədqiqat obyekti kimi öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq NMR-də "kəfkirvarı miqrasiya" tərəfimizdən kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Həmçinin Muxtar respublikanın miqrasiya və demoqrafik göstəricilərini əks etdirən xəritələr GİS texnologiyası vasitəsilə ilk dəfə olaraq hazırlanmışdır.

             1.Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin xarici miqrasiya proseslərində iştirakı və onun səbəbləri müəyyənləşdirilmişdir;

          2.Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərin inkişaf xüsusiyyətləri və bu prosesə təsir edən miqrasiya iqtisadi-coğrafi aspektdə öyrənilmişdir;

             3.Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxili miqrasiyanın istiqamətləri və səbəbləri tədqiq edilmişdir;

                4.Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması və tənzimlənməsi yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1."Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinin dinamikasının iqtisadi coğrafi təhlili" AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri, 2014, № 3-4, səh.66-73.

2.Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər və kənd əhalisinin təbii artım proseslərinin ərazi fərqləri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2013, № 1, s. 174-180.

3. Tahirova H.M. Miqrasiya proseslərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafik vəziyyətinin tənzimlənməsinə təsiri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2011, № 2, s. 173-181

4.Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirmə istiqamətləri // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVII cild, Bakı, 2012 s. 395-400.

5. "Естественное движение населения Нахичеванской Автономной Республики и его влияние на демографические процессы" Вестник Евразийской Академии административных наук, 2014, səh.107-111.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 Bakı Dövlət Universiteti

AMEA Coğrafiya institutu

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 Ünvan Bakı ş. H. Cavid  prospekti  115: AMEA Coğrafiya İnstitutu, Demoqrafiya  və əhali coğrafiyası şöbəsi

Vəzifəsi

 Elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5393361

Mobil tel.

(+994 50) 8730073

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

hicran.tahirova@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020