Anadan olduğu yer:

Laçın rayonu Mişni kəndi

Təvəllüdü:

23.09.1966

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

Akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında onun rolu

54.08.01.

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası,  landşaftların geofizikası və geokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

3

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:        

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

İlk dəfə olaraq akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının və elmi-təşkilati fəaliyyətinin əsas mahiyyəti kompleks şəkildə dissertasiya səviyyəsində araşdırılmışdır. Bu iş Yer elmləri sistemində alimlərin yaradıcılığına həsr edilmiş ilk dissertsiya işi olmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Akademik B.Ə.Budaqov landşaftların formalaşmasında yeni tektonik hərəkətlərin rolunu öyrənən ilk tədqiqatçıdır //  AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. №2., Bakı, 2012,  s. 102-105.

2.Академик Б.А.Будагов – основополож­ник школы топонимики тюркского мира в Азербайджане //«Поиск», научный журнал. Серия естественных и технических наук. № 3. Алматы, 2012, с. 164-168.

3.Роль Московской гео­морфологической школы в научных достижениях академика Б.А.Будагова // «Геоморфология». №1. Москва, 2013, c. 113-118. (совместно с Г.А.Халиловым).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU

Digər fəaliyyəti:

Doktorantlarla iş üzrə baş mütəxəssis

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 55) 7636999

Ev tel.:

(+994 12) 5685013

Elektron poçtu:

flora-mammadova@mail.ru

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024