Məmmədova Flora Vahid qızı 

Anadan olduğu yer

Laçın rayonu Mişni kəndi

Təvəllüdü

23.09.1966

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

Akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında onun rolu

     54.08.01.

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası,  landşaftların geofizikası və geokimyası

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-          xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-          beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

3

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:        

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

    İlk dəfə olaraq akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının və elmi-təşkilati fəaliyyətinin əsas mahiyyəti kompleks şəkildə dissertasiya səviyyəsində araşdırılmışdır. Bu iş Yer elmləri sistemində alimlərin yaradıcılığına həsr edilmiş ilk dissertsiya işi olmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

 

     1.Akademik B.Ə.Budaqov landşaftların formalaşmasında yeni tektonik hərəkətlərin rolunu öyrənən ilk tədqiqatçıdır //  AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. №2., Bakı, 2012,  s. 102-105.

         2. Академик Б.А.Будагов – основополож­ник школы топонимики тюркского мира в Азербайджане //«Поиск», научный журнал. Серия естественных и технических наук. № 3. Алматы, 2012, с. 164-168.

       3.  Роль Московской гео­морфологической школы в научных достижениях академика Б.А.Будагова // «Геоморфология». №1. Москва, 2013, c. 113-118. (совместно с Г.А.Халиловым).

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU

Digər fəaliyyəti

Doktorantlarla iş üzrə baş mütəxəssis

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

 
AMEA, akad.H.Əliyev adına  Coğrafiya İnstitutu,  AZ1143, Bakı şəhəri, H. Cavid pr 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 55) 7636999

Ev tel.

(+994 12) 5685013

Elektron poçtu

flora-mammadova@mail.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020