Yunusov Müseyib İdris oğlu          

Anadan olduğu yer

Oğuz rayonu Kərimli kəndi

Təvəllüdü

17 dekabr 1956

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU (C.M.Kirov adına ADU)

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-          

-         mövzunun adı

 

 

11.00.01.  

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirlərinin təsiri ilə dəyişilməsi (Kür çayının sağ sahili hissəsində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

50-dən çox

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirləri ilə dəyişilməsini kosmok şəkillərin landşaft-indikasiya metodu vasitəsi ilə deşifrlənməsini aparmaqla, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini, onların təbii-antropogen amillərin təsiri ilə dəyişilməsi iqanunauyğunluqlarını tədqiq etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması, geosistemlərin tarazlı inkişafının funksional qanunauyğunluqları, landşaft planlaşdırılması istiqamətlərində tədqiqatlar aparmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

  1. Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов правобережья р. Куры. Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов Кура-Аразской низменности. Мат-лы конф. «Географическая наука в Казахстане: Результаты и пути развития», Алмааты, 2000
  2. Факторы влияния эко-географических условий на современные ландшафты прикаспийских низменностей (на примере Самур-Дивичинской низменности). «Географические проблемы устойчивого развития: Тео-рия и практика» Мат-лы междунар. научно-практ. конф. посвященной 70-летию института Географии АО ЦНЗ МО РК. Алматы, Казахстан.   2009.
  3.  Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi. monoqrafiya Bakı,”Mars-Print”,2012, 205 səh. (T.O.İbrahimov, D.E.Yusifov birgə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu    H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

012-539-33-76

Mobil tel.

050-615-15-97

070-615-15-97

Ev tel.

012-560-08-52

Elektron poçtu

Yunusov. Müseyib @ mail. ruCopyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020