Anadan olduğu yer:

Oğuz rayonu Kərimli kəndi

Təvəllüdü:

17 dekabr 1956

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU (C.M.Kirov adına ADU)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı         

- mövzunun adı

11.00.01.  

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirlərinin təsiri ilə dəyişilməsi (Kür çayının sağ sahili hissəsində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

50-dən çox

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirləri ilə dəyişilməsini kosmok şəkillərin landşaft-indikasiya metodu vasitəsi ilə deşifrlənməsini aparmaqla, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini, onların təbii-antropogen amillərin təsiri ilə dəyişilməsi iqanunauyğunluqlarını tədqiq etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması, geosistemlərin tarazlı inkişafının funksional qanunauyğunluqları, landşaft planlaşdırılması istiqamətlərində tədqiqatlar aparmışdır.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов правобережья р. Куры. Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов Кура-Аразской низменности. Мат-лы конф. «Географическая наука в Казахстане: Результаты и пути развития», Алмааты, 2000

2.Факторы влияния эко-географических условий на современные ландшафты прикаспийских низменностей (на примере Самур-Дивичинской низменности). «Географические проблемы устойчивого развития: Тео-рия и практика» Мат-лы междунар. научно-практ. конф. посвященной 70-летию института Географии АО ЦНЗ МО РК. Алматы, Казахстан.   2009.

3.Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi. monoqrafiya Bakı,”Mars-Print”,2012, 205 səh. (T.O.İbrahimov, D.E.Yusifov birgə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Təhsil şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-76

Mobil tel.:

(+994 50) 615-15-97

(+994 70) 615-15-97

Ev tel.:

(+994 12) 560-08-52

Elektron poçtu:

Yunusov. Müseyib @ mail. ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023