Teymurov Mövlud Əsədulla oğlu 

Anadan olduğu yer

Şəki rayonu, Aşağı Göynük kəndi

Təvəllüdü

09.06.1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU, Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.07

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları

“Kiçik Qafqaz  çaylarının su ehtiyatlarının  hesablanma  metodikası və  onların  qiymətləndirilməsi”  (Azərbaycan  daxilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

3

 

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Çayların su ehtiyatlarını hesablamaq üçün metodikanın işlənməsi.

2. Çay axımının ildaxili, fəsillər və aylar üzrə paylanmasının öyrənilməsi.

3. Çay axımının təbii tənzimlənməsi, ilin isti və soyuq dövründə paylanması gedişinin araşdırılması.

4. Çay axımı dəyişkənliyinin öyrənilməsi, Kiçik Qafqaz çaylarının ilk dəfə olaraq variasiya əmsalı xəritəsinin işlənməsi.

5. İnzibati rayonların su ehtiyatlarının öyrənilməsi.

6. Su ehtiyatlarından bitkilərin vegetasiya və  intensiv suvarma dövründə istifadəsinin öyrənilməsi.

7. Su ehtiyatlarının istifadə sferasının (suvarma, heyvandarlıq, əhalinin su təchizatı və s.) və onların sahələr üzrə təminatlılıq vəziyyətinin araşdırılması.

8. Su ehtiyatlarından istifadə imkanlarının və onların yetərlilik vəziyyətinin proqnozlaşdırılması.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

   1. Axımın dəyişkinliyinə dair (Kiçik Qafqaz çayları timsalında). Azərbaycan Su Problemləri

ETİ, “Su: problemlər, axtarışlar” elmi-praktik konfransın materialları, 21-22 oktyabr, səh. 25-26, 1999.

   2. Göyçay və Girdimançayın hidroloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer Elmləri Bölməsi, №3, 2000-ci il, səh.48-52, M.A.Abduyevlə.

   3. Süxurların sukeçirmə qabiliyyətinin yeraltı çay axımının dəyişilməsində və illik paylanmasında rolu.  AMEA, “Xəbərləri”, Yer Elmləri Bölməsi, №2, 2002

  4. Müstəqil Azərbaycanda su siyasətinin əsas istiqamətləri. YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji proqramı, “Su ehtiyatları: problemlər, perspektivlər, BDU,2003, səh. 21-23.

   5. Suvarma dövrü axımının hesablanması. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı,2004, səh. 150-152

   6. Kişçayın maksimal axım sıralarının təyini, “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”. T.e.d.,prof. H.O.Ocaqovun 70 illik yubileyinə həsr olunan konfrans materialları, AİMİ, 15-16 dekabr 2009, səh.27-28.

   7. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda suvarma əkinçiliyinin su təchizatı. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2011, XVI cild, səh. 237-240.

   8. Kiçik Qafqaz çayları axımının dəyişkənliyi və təbii tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi. “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübari-zənin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 30-31 may 2012, İnşaat Mühəndisləri Universiteti, səh. 30-31

   9. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin su təchizatının sosial problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2013, XVII cild, səh. 221-225

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı şəhəri, AZ 1143, H.Cavid prospekti-115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

012-538-54-18

Mobil tel.

055-608-85-08

Ev tel.

440-24-76

Elektron poçtu

movlud_teymurov@yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020