Anadan olduğu yer:

Şəki rayonu, Aşağı Göynük kəndi

Təvəllüdü:

09.06.1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU, Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.07

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları

“Kiçik Qafqaz  çaylarının su ehtiyatlarının  hesablanma  metodikası və  onların  qiymətləndirilməsi”  (Azərbaycan  daxilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

3

 

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Çayların su ehtiyatlarını hesablamaq üçün metodikanın işlənməsi.

2.Çay axımının ildaxili, fəsillər və aylar üzrə paylanmasının öyrənilməsi.

3.Çay axımının təbii tənzimlənməsi, ilin isti və soyuq dövründə paylanması gedişinin araşdırılması.

4.Çay axımı dəyişkənliyinin öyrənilməsi, Kiçik Qafqaz çaylarının ilk dəfə olaraq variasiya əmsalı xəritəsinin işlənməsi.

5.İnzibati rayonların su ehtiyatlarının öyrənilməsi.

6.Su ehtiyatlarından bitkilərin vegetasiya və  intensiv suvarma dövründə istifadəsinin öyrənilməsi.

7.Su ehtiyatlarının istifadə sferasının (suvarma, heyvandarlıq, əhalinin su təchizatı və s.) və onların sahələr üzrə təminatlılıq vəziyyətinin araşdırılması.

8.Su ehtiyatlarından istifadə imkanlarının və onların yetərlilik vəziyyətinin proqnozlaşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Axımın dəyişkinliyinə dair (Kiçik Qafqaz çayları timsalında). Azərbaycan Su Problemləri ETİ, “Su: problemlər, axtarışlar” elmi-praktik konfransın materialları, 21-22 oktyabr, səh. 25-26, 1999.

2.Göyçay və Girdimançayın hidroloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer Elmləri Bölməsi, №3, 2000-ci il, səh.48-52, M.A.Abduyevlə.

3.Süxurların sukeçirmə qabiliyyətinin yeraltı çay axımının dəyişilməsində və illik paylanmasında rolu.  AMEA, “Xəbərləri”, Yer Elmləri Bölməsi, №2, 2002

4.Müstəqil Azərbaycanda su siyasətinin əsas istiqamətləri. YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji proqramı, “Su ehtiyatları: problemlər, perspektivlər, BDU,2003, səh. 21-23.

5.Suvarma dövrü axımının hesablanması. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı,2004, səh. 150-152

6.Kişçayın maksimal axım sıralarının təyini, “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”. T.e.d.,prof. H.O.Ocaqovun 70 illik yubileyinə həsr olunan konfrans materialları, AİMİ, 15-16 dekabr 2009, səh.27-28.

7.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda suvarma əkinçiliyinin su təchizatı. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2011, XVI cild, səh. 237-240.

8.Kiçik Qafqaz çayları axımının dəyişkənliyi və təbii tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi. “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübari-zənin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 30-31 may 2012, İnşaat Mühəndisləri Universiteti, səh. 30-31

9.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin su təchizatının sosial problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2013, XVII cild, səh. 221-225

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 538-54-18

Mobil tel.:

(+994 55) 608-85-08

Ev tel.:

(+944 12) 440-24-76

Elektron poçtu:

movlud_teymurov@yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023