Anadan olduğu yer:

Zaqatala rayonu ,Gözbarax kəndi

Təvəllüdü:

1 iyul 1948

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.07

Qurunun hidrologiyası,su ehtiyatları

Naxçıvan MSSR-i və qonşu ərazilərdə çay hövzələrinin səthi yuyulmasının intensivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 60

 

17

 

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

-

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Naxçıvan MR ərazisindən axan çayları təmsil edən asılı gətirmələr axımı sərfləri,onların dəyişkənlikləri üçün hesablanması metodikaları işlənilmişdir.

2.Hövzə səthinin yuyulması intensivliyinə görə Naxçıvan MR ərazisinin rayonlaşdırılması aparılmışdır.

3.Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində baş verən sellərin sərfləri,dəyişkənlikləri və həcmin hesablanması metodikaları işlənilmişdir. 

4.Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində sel gətirmlərinə görə ərazinin rayonlaşdırılması aparılmışdır.

5.Böyük Qafqazın Azəribaycan hissəsində sellərin təsnifatı verilmişdir.

6.Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində sellərin qranulometrik tərkibi müəyyən edilmişdir.

7.Kicik Qafqazın çay hövzələrində asılı gətirmələrin dəyişkənliklərinə gərə ərazinin rayonlaşdırılması aparılmışdır.

8.Sel gətirmələri təmsil edən proqnoz əlaqələri tərtib edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

1.Эюбова Ф.А., Мамедов Дж.Г. К вопросу прогнозирование весенно-                летного стока взвешенных наносов горных рек (на примере  Азерб. ССР) // Изв. АН  Азерб. ССР, сер наук о Земле, Баку, 1988, № 6, с. 80-84.

2.Əyyubov Ə. C., Quluzadə V. Ə., Həbiyev H. L., Məmmədov C.H. 1998. Şin çayları hövzələrinin selləri. Azərb. EA Coğrafiya İnstitutu, Şəki regional elmi mərkəzi. Bakı, Elm. 215 s.

3.Məmmədov C. H. Böyük Qafqazın cənub yamacında sellərin formalaşmasının hidrodinamiki qanunauyğunluqları // Su Ehtiyyatlarının Səmərəli və Kompleks İstifadəsinin Müasir Problemləri. Bakı, 2007, № 2, s. 8-14.

4.Məmmədov C. H. Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində sel gətirmələrinə görə səthi yuyulma intensivliyinin paylanması // Su Ehtiyatlarının Səmərəli və Kompleks İstifadəsinin Müasir Problemləri. Bakı, 2007, № 4, s. 17-24.

5.Məmmədov C. H. Azərbaycan Respublikasının tranzit və həmsərhəd çaylarında hidroekoloji şəraitin dəyişməsinə təsir edən amillərin təhlili // Hidrometeorologiya və Ətraf Mühitin Monitorinqi. Bakı, 2007, № 4, s.146-150.

6.Məmmədov C. H. Aylıq asılı gətirmələr axımının proqnoz əlaqələri (Azərbaycan Respublikası timsalında) // AMEA xəbərləri. Bakı, 2007, Yer elmləri, № 3, s. 75-78.

7.Məmmədov C.H. Su və asılı gətirmələrin ən böyük sərfləri arasındakı funksional əlaqələri (Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsindəki çayları timsalında) // AMEA xəbərləri. Bakı, 2009, Yer elmləri, № 1, s. 89-93.

8.Мамедов Дж. Г. Методика расчета изменчивости наибольших расходов взвешенных наносов рек Большого Кавказа (в приделах Азербайджанской Республики) // Гидрометеорология и Экология.  Алматы, 2009, № 3, с. 91-96.

9.Məmmədov C. H. Hidroekoloji tarzlığın pozulmasına sellərin təsiri (Böyük Qafqaz timsalında) // Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2010, Təbiət elmləri seriyası, № 1, s. 166-172.

10.Məmmədov C. H. Ən böyük su sərflərinin hesablanması metodikası // Ekologiya və Su Təsərrüfatı. Bakı, 2010, № 3, s. 95-99.

11.Мамедов Дж. Г. Особенности сезонного стока взвешенных наносов рек Большого Кавказа // Вопросы Географии и Геоэкологи . Алматы, 2010, № 1, с. 25-29.

12.Məmmədov C. H. Sel gətirmələri həcminin hesablanması metodikası.  Ekologiya və Su Təsərrüfatı. Bakı, 2010, № 4, s. 65-69.

13.Мамедов Дж. Г. Современное гидроэкологическое состояние рек Большого Кавказа (в приделах Республики Азербайджана) / Материалы VI Международная конференция. Варна, 2010, Том I, (Ч. 1), с. 356-359.

14.Мамедов Дж. Г. Особенности изменения стока рек Большого Кавказа под влиянием глобального изменения климата. Гидрометеорология и Экология. Алматы, 2010, № 3, с. 55-62.

15.Mамедов Дж. Г. Влияние глобального изменения климата на сток воды рек Большого Кавказа (на территории Азербайджана) // Сборник научных трудов Института Водного Хозяйства. Тбилиси, 2010, № 65,

с. 163-165.

16.Məmmədov C. H. Böyük Qafqazda sellərin hidroloji aspektdə öyrənməsinin inkişaf tarixi // Ekologiya və Su Təsərrüfatı. Bakı, 2011, № 1, s. 64-67.

17.Mамедов Дж. Г. Методика расчета  изменчивости  наибольших  расходов воды рек Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской Республики) // Проблемы Гидрометеорологии и Экологии. Труды Института  Гидрометеорологии  Грузи. Тбилиси, 2011, Tом № 116, с.132-138.

18.Мамедов Дж. Г. Динамические особенности стока  взвешенных наносов рек за вегетационный период растений на Большом Кавказе (в пределах Азербайджанской Республики) // Проблемы гидрометеорологии и экологии. Труды Института Гидрометеорологии Грузии. Тбилиси, № 116, с.172-177.

19.Mамедов Дж. Г. Районирование территории Большого Кавказа по изменчивости наибольших расходов взвешенных наносов рек // Изв. РГО Санкт-Петербург, 2011,Т.143, Вып.4, с. 60-67.

20.Mammadov J. H. The influence of qlobal climatik changes on formulation of mudstream in the river of major  caucausus at present // Innovations andTechnooloqies Nevs, Riqa, 2011,2 (11).  pp. 3-10.                                                                      

21.Мамедов Дж. Г. Классификация и оценка селей // Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета. Тбилиси, 2011, № 117, с.43-46.

22.Məmmədov C. H. Asılı gətirmələrin ən böyük sərflərinin hesablanma  metodikası //  Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri. Bakı, 2011, s.14-19.

23.Мамедов Дж. Г. Основные факторы, влияющие на формирование селей,    и их использование в разработке методики расчета наибольших расходов воды и взвешенных наносов, а также их изменчивости (в пределах Большого Кавказа Азербайджанской Республики) //  Географический Вестник. Пермь, 2013, № 3 (26), с. 67-77.

24.Мамедов Дж. Г. Гранулометрический состав селевых отложений в конусах выноса и их закономерности (на примере селей Азербайджанской части Большого Кавказа). // Географический вестник. Пермь, 2013 № 4 (27), с. 40-48.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

2007-ci ildən etibarən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialında coğrafiya  müəllimi. 2013-cü ildən etibarən Bakı Qızlar Universitetində  coğrafiya müəllimi.

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539  33 36

Mobil tel.:

(+994 50) 518  38  21

Ev tel.:

(+994 12) 431  32   51

Elektron poçtu:

jumamamedov@ yahoo. сom