İnsan və təbiət. Elmi praktiki konfransın materialları.

2002
B.Ə.Budaqov

Kitabda insan və təbiət problemlərinin coğrafi aspektlərinin nəzəri, konstruktiv və metodiki həllinə dair son elmi tədqiqat nəticələrini özündə əks etdirən 100-ə yaxın tezis məqalə toplanmışdır.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020