Qidrometeoroloji dəyişkənlik və Xəzər dənizinin ekocoğrafi problemləri


Müəllif - R.M.Məmmədov

Kitabda Xəzər dənizinin fiziki-coğrafi şəraiti və təbii resursları haqqında yığcam formada məlumatlar verilmişdir. Dənizin temperatur, dalğalanma, duzluluq, şəffaflıq kimi xüsusiyyətlərinin fəsillər üzrə dəyişkənliyini əks etdirən xəritələr tərtib olunmuşdur. Burada müəllif və digər tədqiqatçılar tərəfindən alınmış model hesablamalar və eksperimental nəticələr analiz olunmuş, hidrofiziki sahələrin dəyişkənliyinin qanunauyğunluğu müəyyən olunmuşdur. Dənizin səviyyəsinin tərəddüdü və onun sosial-iqtisadi nəticələrinə kitabda xüsusi diqqət yetirilir. Müvafiq bölmələrdə dənizin çirklənmə mənbələri, xəstəliklər, yad orqanizmlərin yayılması və s. kimi ekoloji problemlərə də toxunulur. Xəzərətrafı regionda sosial-iqtisadi vəziyyət və dənizin siyasi statusu da kitabda analiz olunmuşdur.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020