AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ COĞRAFİYASI


Baş redaktor: Akademik MƏMMƏDOV R.M

Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” adlı üçcildlik monoqrafiyası ölkənin gələcək inkişaf yollarının, iqtisadi-siyasi inkişafının təbii-antropogen potensialının müəyyən edilməsi, yeni şəraitdə ölkənin təbii ehtiyatlarının elmi cəhətdən qiymətləndirilməsi, regionların inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, sənaye, kənd təsərrüfatı və ətraf mühitin müxtəlif səviyyəli idarə edilməsində olduqca gərəkli bir vasitədir.

Əsərin 2016-cı il üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına layiq görülməsi bir daha coğrafiya elminin müasir cəmiyyətdəki rolunun qiymətləndirilməsi, respublikada elmə, alim əməyinə respublika Prezidentinin verdiyi yüksək dəyərin təzahürüdür.

 

 I CİLD - FİZİKİ COĞRAFİYA -  "Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” üç cildliyinin birinci cildində ölkə ərazisində fiziki coğrafiyanın müxtəlif sahələrinə aid çox illər ərzində aparılan kompleks tədqiqatlar ən son məlumatlar nəzərə alınmaqla ümumiləşdirilərək təqdim olunmuşdur. Əsərdə Azərbaycan Respublikasınım relyefi, geoloji quruluşu, iqlimi, daxili suları, torpaq və bitki örtüyü, landşaftları geniş şəkildə təhlil olunmuş, onların regional xüsusiyyətləri araşdırılaraq, ölkə ərazisində fiziki-coğrafi rayonlaşdırma vahidləri ayrılmış və hər bir rayonlaşdırma vahidi zəngin materiallar əsasında işıqlandırılmışdır.

Redaksiya heyəti:   C.ü.e.d. Tanrıverdiyev X.K, Xəlilov H.A , Xəlilov M.Y,  Qaşqay R.M., C.ü.f.d. Rəhimov X.Ş. İsmayılov M.C, Həsənov M.S.  k/t.ü.f.d. Quliyev İ.Ə, Əliyev Ə.A.

 

 II CİLD - QTİSADİ, SOSİAL VƏ SİYASİ COĞRAFİYA - Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” kitabının ikinci cildi ölkənin müasir iqtisadi-coğrafi problemlərini, onun həlli yollarını işıqlandıran geniş həcmli və konstruktiv xarakter daşıyan elmi əsərdir. Kitab “Coğrafiya” ixtisası üzrə təhsil alan bakalavrlar, magistrlər və bu sahədə çalışan müəllimlər, alim və mütəxəssislər, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Redaksiya heyəti:   C.e.d. Z.N.Eminov, C.ü.f.d, dosent N.H.Əyyubov,   N.Ə.Paşayev, C.ü.f.d. Z.T.İmrani

 

 III CİLD - REGİONAL COĞRAFİYA  -  Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” kitabının üçüncü cildi regionların müasir fiziki və iqtisadi-coğrafi problemlərini, onların həlli yollarını işıqlandıran geniş həcmli və konstruktiv xarakter daşıyan elmi əsərdir. Burada ilk növbədə regionların iqtisadi inkişafının coğrafi problemləri araşdırılır, müstəqillik illərinin müxtəlif dövrlərində qəbul edilmiş Dövlət Proqramlarının yerinə yetirilməsinin iqtisadi-coğrafi amilləri nəzərdən keçirilir. Bu proqramların ölkə həyatına və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam nəslin yetişməsinə xidməti, eləcə də iqtisadiyyatın gələcək istiqamətləri haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqnozlar verilir.

Redaksiya heyəti:   C.e.d. X.K.Tanrıverdiyev, R.M.Qaşqay, H.A.Xəlilov, Z.N.Eminov, c.ü.f.d., dosent M.S.Həsənov 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023