AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI”


N.Əyyubov., N.Babayeva

Azərbaycan respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası  dərsilində siz dünya tarixində, elm və mədəniyyətində görkəmli yeri olan Azərbaycan respublikasının  əhalisinin etnik xüsusiyyətləri, adət-ən -ənələri, habelə təsərrüfatının, sosial infrastukturunun inkişafı ilə, onun yerləşmə qanunauyğunluqları və prinsipləri ilə tanış olacaqsız.

Bakı, 2011

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023