BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI LANDŞAFTLARININ EKOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.


Q.İ.Rüstəmov, A.M.Rüstəmova

Monoqrafiya Böyük Qafqazın cənub yamacındakı nival-subnival, dağ-çəmən, dağ-meşə, dağətəyi maili düzənlik landşaftlarının, eləcə də, təbii-texnogen geokimyəvi landşaft sistemlərinin ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Əsərdə  dağ geosistemlərindəki mövcud geokimyəvi şəraitin canlı orqanizmlərin, o cümlədən, insanların sağlamlığına təsiri araşdırılaraq tədqiq olunan ərazilərin ekoloji-geokimyəvi rayonlaşdırılması və ayrılmış ekogeokimyəvi landşaft rayonlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri müfəssəl şərh edilir.

Bakı, 2016