Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər

2018
ACC və Cİ-nin əsərləri

Kitab Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafında böyük xidmətləri ollan   AMEA-nın müxbir üzvü, coğrafiya üzrə elmlər doktoru, professor Elbrus Əlizadənin əziz xatirəsinə həsr olunmuş əsərlər toplusundan ibarətdir. Kitabda  dağlıq ərazilərdə geloji  - geomorfoloji tədqiqatların  müasir istiqamətləri, landşaft planlaşdırılması, qlobal iqlim dəyişmələrinin  təzahürləri, su resurslarından istifadə, ekoloji-coğrafi  və sosial iqtisadi problemlərin tədqiqinə dair dəyərli elmi məqalələr toplanmışdır.