Hidrofiziki sahələrin dəyişkənliyi və çirkləndiricilərin Xəzər dənizində yayılması


Müəllif - Məmmədov R.M.

Monoqrafiya Xəzər dənizində hidrofiziki sahələrin dəyişkənliyinin geniş məkan və zaman diapazonunda kompleks tədqiqatına və bu xüsusiyyətlərin dənizdə yayılmış yad çirkləndiricilərə təsirinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Axın sürətinin statistik və spektrial xüsusiyyətləri hesablanmış və bu göstəricilərin profilini müəyyən etmək üçün model təklif olunmuşdur. Dənizin şelf zonasında aparılmış unikal eksperimentlər əsasında Xəzər dənizində turbulent diffuziya qanunauyğunluğu müəyyən olunmuş, aktiv fazanın uzunluğunun və subasma nəticəsində yayılmış yad maddələrin qalınlığının hesablanması üçün nəzəri formulalar, düsturlar hazırlanmışdır.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020