ORTA ARAZ DEPRESSİYASI VƏ ƏTRAF DAĞLARIN RELYEFİ. Bakı-1989.


Müəllif - M.A.Abbasov

    Kitabda relyefin genetik tipləri və formaları, yeni və müasir tektonik hərəkətlər və dərəcələri təyin olunmaqla relyefin morfostruktur xüsusiyyətləri dərəcəsi təsvir olunur.

   Relyefin inkişaf tarixi, ərazinin geomorfoloji rayonlaşması, Naxçıvan MR-ın və Cənubi Azərbaycanın relyefinin bəzi xüsusiyyətlərinin müqaisəli səciyyəsi verilir.