NAXÇIVAN VƏ TALIŞ MEZOKAYNOZOY VULKANİZM VİLAYƏTLƏRİNİN PALEOMORFOLOGİYASI. Bakı-1999.


Müəllif - V.D.Haçıyev

   Monoqrafiyada geomorfoloji çöl-tədqiqatları əsasında Naxçıvan və Talışın mezokaynozoy vulkanizm vilayətlərinin paleogeomorfologiyası təhlil edilir.

      Relyefin quruluş xüsusiyyətləri öyrənilib və zaman və məkan daxilində onun inkişaf qanunauyğunluğu müəyyən edilib. Müasir relyefin inkişaf tarixi və paleogeomorfoloji şəraiti bərpa olunub. Denudasion kəsimin kəmiyyəti müəyyən edilib və filiz daşıyan kütlələrin yuyulmasının xarakteri, yuyulma məhsullarının nəql yolları və onların toplanması baxımından perspektivli sahələr aşkar edilmişdir.