KÜR DAĞARASI ÇÖKƏKLİYİNİN PALEOGEOMORFOLOGİYASI (Azərbaycan daxilində). Bakı, 2002.


Müəllif - X.K.Tanrıverdiyev

     Monoqrafiyada geomorfoloji çöl-tədqiqatları və geoloji, geomorfoloji, geofiziki və s. materialların təhlili əsasında Kür çökəkliyi relyefinin formalaşmasının başlanğıcı həddi müəyyən edilmiş və onun son kaynozoyda mərhələlər üzrə inkişafı verilmişdir. Astruktur neft və qaz yataqlarının formalaşması üçün paleorelyefin əlverişli ünsürləri və sahələri aşkar edilmiş, yeraltı şirin su və inşaat materialları axtarışı baxımından perspektivli sahələr göstərilmişdir.