AZƏRBAYCANIN PALEOGEOMORFOLOGİYASI, Bakı, 2011, 268 s.    Monoqrafiya müasir geomorfologiyanın aktual problemlərinə - Azərbaycan Respublikası ərazisinin paleogeomorfologiyasının nəzəri və praktiki məsələlərinə həsr olunub.

     Kitabda ilk dəfə olaraq relyefin əsas mərhələlər üzrə təkamülü tarixinin öyrənilməsinin nəticələri ümumiləşdirilmişdir.

  Burada neotektonik mərhəyəqədərki və oliqotsen-erkən miotsen, orta-son miotsen, erkən pliotsen və dördüncü dövr epoxalarına bölünən neotektonik mərhələ ayrılır. Monoqrafiya relyefin daha səciyyəvi təkamül dövrləri üçün tərtib edilmiş paleogeomorfoloji xəritələrlə müşayiət olunur.