08 Aprel 2020, Çərşənbə axşamı
KİÇİK QAFQAZIN ŞƏRQ HİSSƏSİNİN MORFOSTRUKTURLARI (Relyefin təhlili: nəzəri və praktiki məsələlər). Bakı-1999, 278 s.


Müəllif - H.A.Xəlilov

    Monoqrafiya müasir geomorfologiyanın aktual problemlərinə-relyefin morfostruktur, paleogeomorfoloji və metallgenetik təhlilinin nəzəri və konseptual məsələlərinə həsr olunub. Burada ərazinin relyef formaları ilə geoloji strukturların qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsinin nəticələri və əsas müddəaları ümumiləşdirilmiş, morfostrukturların genetik və taksonomik təsnifatı və rayonlaşdırılması prinsipləri araşdırılmış, onların regional və tipoloji səciyyəsi verilmiş və qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Relyefin əmələ gəlməsi və təkamülünün paleogeomorfoloji şəraiti bərpa olunmuş və tədqiqatın nəticələrinin proqnoz-axtarış işlərində istifadəsinin mümkünlüyü şərh olunur. 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020