BÖYÜK QAFQAZIN AZƏRBAYCAN HİSSƏSİNİN MÜASİR VƏ QƏDİM BUZLAŞMALARI. 1965


Müəllif - B.Ə.Budaqov

     Monoqrafiyanın əvvəlində Azərbaycanda buzlaşmanın tədqiqinin qısa tarixi şərh olunur. Burada əsərin əsas bölmələrinin, daha doğrusu müasir və qədim buzlaşmanın daha ətraflı dərk olunması məqsədilə ərazinin oroqrafiyası və geomorfoloji quruluşunun səciyyəsi verilir. Ərazidə iki buzlaşmanın izlərinin saxlanılmasına görə müəllif burada Qusar və Şahnabad buzlaşma epoxası ayırır və onların dağ-dərə səciyyəsi daşıdığını və iqlimin soyuqlaşması və tektonik qalxmalarla əlaqədar olduğunu göstərir. Bununla yanaşı müəllif erkən dördüncü dövrdə də buzlaşmanın baş verməsini inkar etmir.