08 Aprel 2020, Çərşənbə axşamı
CƏNUB-ŞƏRQİ QAFQAZIN GEOMORFOLOGİYASI VƏ ƏN YENİ TEKTONOKASI


Müəllif - B.Ə.Budaqov

Monoqrafiya müəllifin uzun illər apardığı tədqiqatların nəticəsi olub, Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsində inkişaf etmiş relyef tipləri və formalarının təhlilinə həsr edilmişdir. Monoqrafiyada düzəlmə səthləri, palçıq vulkanları, müasir və qədim buzlaşmalar, dəniz terrasları, flyüvial, qravitasion, karst-suffozion və eol relyef formaları haqqında geniş məlumat verilir. Yeni və müasir tektonik hərəkətlər təhlil edilir və relyefin formalaşmasında onların rolu göstərilir. Monoqrafiyada çoxlu miqdarda xəritə, sxem, cədvəl, fotoşəkillər verilir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020