08 Aprel 2020, Çərşənbə axşamı
KİÇİK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ HİSSƏSİNİN GEOMORFOLOGİYASI VƏ ƏN YENİ TEKTONİKASI MƏSƏLƏLƏRİ


Müəllif - B.A.Antonov

Monoqrafiyada göstərilən ərazidə relyefin struktur xüsusiyyətlərinin və yeni tektonik hərəkətlərin öyrənilməsində tətbiq edilən geomorfoloji təhlil metodunun mahiyyəti açıqlanır. Bu təhlil, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri ən yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqədar olmuş relyef tip və formalarının təhlilinə əsaslanır. Relyefin inkişaf tarixinin təhlilində və ən yeni tektonik hərəkətlərin amplitudunun müəyyən edilməsində K.Qafqazın cənub-şərq hissəsində inkişaf etmiş düzəlmə səthlərinin öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020