KÜR-ARAZ DEPRESSİYASININ GEOMORFOLOJİ QURULUŞU (morfoskulptur)


Müəllif - N.S.Şirinov

Monoqrafiyada Azərbaycan daxilində Kür-Araz depressiyasında aparılmış tədqiqatların nəticəsi verilmişdir. Monoqrafiyanın əvvəlində qısaca olaraq ərazinin relyefinin morfoskulptur xüsusiyyətlərinə baxılmış, sonra isə bəzi kəmiyyət göstəriciləri də verilməklə müasir ekzogen relyef əmələgətirici proseslər, müasir sahillərin dinamikası, dəniz terrasları, çay dərələri və terrasları və gətirmə konusları dəqiq səciyyələndirilmişdir. Monoqrafiya çoxlu miqdarda xəritə sxemlər, fotoşəkillər, cədvəllər, profillərlə müşaiət olunur.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2019