Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat keyfiyyətinin müasir vəziyyəti

2022
Zakir Eminov, Solmaz Rzayeva

Əsərdə  ölkə əhalisinin həyat keyfiyyətini müəyyən edən amillər, onların kəmiyyət göstəricilərinin dinamikası, regional paylanması məsələləri tədqiq edilir. Burada son dövrlərdə baş verən iqtisadi, sosial-mədəni və demoqrafik proseslərin dinamikası, onlara təsir göstərən amillər və əsas nəticələr öz əksini tapır.

Kitab əhali coğrafiyası, demoqrafiya, iqtisadi coğrafiya ilə məşğul olan elmi işçilər, ali məktəblərin tələbələri (bakalavr və magistrlər), regional planlaşma ilə məşğul olan mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.